Prestacions del Seguro Obligatori de Vellesa i Invalidesa (SOVI)

Descripció:

És una assegurança que reconeix pensions de vellesa, invalidesa i viduïtat de caràcter imprescriptible, vitalícia i de quantia fixa per a aquelles persones que compleixen els requisits exigits i no tenen dret a percebre una pensió del Sistema de la Seguretat Social actual, amb l'excepció de les pensions de viduïtat de les quals puguin ser beneficiaris.

Qui hi pot accedir:

Persones que compleixin aquests criteris: 

  • Que la invalidesa sigui absoluta i permanent per a la professió habitual i sigui la causa determinant del cessament a la feina. 
  • Que no sigui per causa imputable al treballador o derivada d'un accident de treball o malaltia professional indemnitzables. 
  • Acreditar 1.800 dies de cotització a l'Assegurança de Vellesa i Invalidesa (SOVI) abans de l'1-1-67. No es considera vàlida, a aquest efecte, la mera afiliació a l'extingit Règim de Retir Obrer. 
  • No tenir dret a cap altra pensió a càrrec dels règims que integren el Sistema de la Seguretat Social o de sectors laborals pendents d'integració a aquest, llevat de les pensions de viduïtat de què puguin ser beneficiaris. 
  • Haver complert 50 anys. No obstant això, si la invalidesa es constitueix per la pèrdua total de moviments a les extremitats superiors o inferiors, o per la pèrdua total de visió, o per alienació mental incurable, es reconeix a partir dels 30 anys. 

Contacte:

Centre d'Atenció i informació de la Seguretat Social (INSS)

Web:

Seguretat Social