Com federar-se

Si us interessa federar-vos, contacteu aquí.

Documentació necessària

Per tal de formalitzar la vostra adhesió, cal que ens lliureu la següent documentació:

 • Fotocòpia dels estatuts de l’entitat.
 • Fotocòpia de l’acta fundacional.
 • Fotocòpia del NIF.
 • Fotocòpia de la inscripció en el Registre d’Associacions de la Comunitat Autònoma o el que correspongui.
 • Composició de la Junta Directiva.
 • Certificat del/de la Secretari/ària on consti l’acord de Junta de federar-se.
 • Memòria de l’entitat.
 • Pla de treball de l’entitat
 • Auditoria de l’entitat
 • Carta de motivació explicant per què us voleu federar, què voleu aportar i què espereu obtenir.
 • Altra documentació que es consideri interessant

Quota

Les entitats federades paguen una única quota anual, que és diferent en funció de les característiques de l’entitat:

 • Entitats de base sense personal contractat o amb personal contractat fins a un màxim d’un treballador/a a mitja jornada: 60 euros.
 • Entitats amb personal contractat a partir d’un treballador/a a mitja jornada fins a 5 treballadors/es: 120 euros.
 • Entitats amb personal contractat a partir de 5 treballadors/es fins a 10: 200 euros.
 • Entitats amb personal contractat a partir de 10 treballadors/es fins a 25: 600 euros.
 • Més de 25 treballadors/es: 700 euros.

Aquesta quota permet a les entitats que es federen, a més de vincular-se a l’entitat de referència de la discapacitat física, beneficiar-se d’un seguit de serveis.