Assistent personal

Descripció:

L'assistència personal és un dret humà reconegut per la “Convenció Internacional dels drets de les persones amb discapacitat“ de l'ONU aprovada l’any 2006, dins l’article 19 “Dret a viure independent i en comunitat” i més específicament en l’observació general 5 de l’article, on defineix la figura i la seva articulació.

El Servei d’Assistent Personal és un servei que facilita a les persones amb discapacitat gaudir del màxim nivell d’autonomia en el desenvolupament del seu projecte de vida.

El Servei d’Assistent Personal facilita l’exercici de l’autodeterminació (capacitat de la persona per actuar com agent causal de la seva vida, prenent eleccions i decisions en tot allò que l’impliqui), en tant que és ella l’única que decideix quan, com i en quines activitats de la seva vida farà ús d’aquesta assistència. 

L’assistència personal és el servei prestat per la figura de l’assistent personal, la qual proporciona el suport necessari a la persona amb discapacitat per tal que aquesta pugui dur a terme el seu projecte de vida amb la màxima autonomia i autodeterminació. Garanteix a la persona l’exercici de drets i la igualtat de condicions de la resta de la ciutadania. 

La funció principal de l’assistent/a personal és proporcionar el suport que la persona consideri necessari en aquells àmbits i activitats que conformen el seu projecte de vida independent. 

La persona determina les seves fites i les activitats en les quals precisa suport. Així doncs, la funció de l'assistent personal és proporcionar el suport necessari perquè la persona amb discapacitat pugui dur a terme les activitats que conformen el seu projecte vital.

Per accedir a l’assistent personal a través de la Llei de promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de Dependència (LAPAD), a Catalunya, existeixen 2 modalitats: 

 1. Assistència personal de suport en l'acompanyament a activitats laborals, ocupacionals i/o formatives. Té per objecte el suport en els desplaçaments a les activitats de caràcter laboral, ocupacional i/o formatiu fora de la llar habitual. 
 2. Assistència personal de suport a la vida autònoma i d'integració social i comunitària. Té per objecte el suport en les activitats que la persona realitza de forma habitual, dintre i fora de la llar, que afavoreixen el desenvolupament d'una vida autònoma i independent. 

Aquestes dues modalitats podran ser prestades com a prestació econòmica o servei.

La prestació econòmica és un dret subjectiu des de l'aprovació de la Llei 39/2006. Aquesta és una prestació finalista i garantida, vinculada a pagar part del cost de la contractació laboral d'un assistent personal. Aquesta contractació podrà ser directa per part de la persona amb dependència, a través del règim d'autònoms, o mitjançant una entitat acreditada i proveïdora. (Vegeu apartat d'Ajuts i prestacions econòmiques d'aquesta mateixa Guia).

El servei és un dret de concurrència definit en la Llei de Serveis Socials. Serà prestat per una entitat proveïdora acreditada que contractarà el professional que prestarà el servei. El servei d'assistència personal de suport a la vida autònoma i d'integració social i comunitària comporta un copagament en el cost del servei per part de la persona usuària. Pendent que la Generalitat reguli l'esmentat servei.

L'Ajuntament de Barcelona té un Servei Municipal d'Assistència Personal. Actualment és un servei amb un pressupost determinat i amb un nombre de places atorgades. Així i tot, existeix una llista d'espera a la qual es pot accedir. Cal posar-se en contacte amb l'Oficina d'Atenció al Públic de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

 

Qui hi pot accedir:

Per la prestació econòmica d'assistència personal de suport en l'acompanyament a activitats laborals, ocupacionals i/o formatives: 

 • Estar reconeguda mitjançant la resolució corresponent com a persona en situació de dependència. 
 • La residència en un municipi de Catalunya. 
 • Tenir capacitat per ordenar i supervisar les activitats de l'assistència personal, per si mateixa o, si s'escau, mitjançant la persona representant legal. 
 • Participar, de forma habitual i regular, en activitats laborals, ocupacionals i/o formatives. 
 • Per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades. 

Per la prestació econòmica d'assistència personal de suport a la vida autònoma i d'integració social i comunitària: 

 • Estar reconeguda mitjançant la resolució corresponent com a persona en situació de dependència. 
 • La residència en un municipi de Catalunya. 
 • Tenir capacitat per ordenar i supervisar les activitats de l'assistència personal, per si mateixa o, si s'escau, mitjançant la persona representant legal. 
 • Aportar el Pla d'Activitats, realitzat de manera autodeterminada, on es defineixin les activitats més importants, a desenvolupar en un termini no inferior a un any. 
 • Per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades.

Per accedir al servei d'Assistència Personal de l'Ajuntament de Barcelona:

 • Estar empadronat a Barcelona.
 • Tenir reconeixement de grau de discapacitat (igual o superior al 33%)
 • Tenir reconeixement de la situació de dependència (I, II o III).

Contacte:

Per accedir a la prestació econòmica d’assistència personal cal fer-ho a través de la LAPAD i per tant, de la valoració de dependència.  Per rebre la prestació econòmica d'assistència personal per a persones en situació de dependència caldrà que la treballadora social de Serveis Socials d'atenció primària ho prescrigui en el PIA (Pla Individual d'Atenció).

Per la valoració de la dependència: Cal presentar presencialment la sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència emplenada i signada per la persona sol·licitant o pel representant legal de la persona beneficiària, juntament amb la documentació corresponent a les oficines dels serveis socials bàsics dels ajuntaments o dels consells comarcals i a les àrees bàsiques de salut (centres d'atenció primària). 

Pel Servei Municipal d'Assistència Personal de l’Ajuntament de Barcelona: Cal trucar a l’Oficina d'Atenció al Públic de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat o enviar un e-mail, indicant nom i cognoms i telèfon de contacte.

Web:

Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència

Enllaç:

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat - Servei Municipal d'Assistent Personal

Observacions:

Es pot sol·licitar més informació del recurs a: 
Fundació ECOM 
Tel. 93 451 55 50 
serveiap@ecom.cat