Fundació ECOM. Política de transparència

La Fundació ECOM certifica que en aquesta web consta tota la informació requerida, de manera comprensible, d’accés fàcil, gratuït i universal per tal de complir les obligacions que estableix la Llei 19/2017 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública; i l'Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.

Per facilitar la identificació i la localització de la informació a la web, presentem el següent requadre.

+ Compliment de la política de transparència Fundacio ECOM 2023