Qui es pot federar

Per poder-se federar a ECOM, les entitats interessades han d’acomplir els següents requisits (tots ells d’obligatori compliment):

 1. Ser un entitat sense ànim de lucre.
 2. No haver estat creada per entitats jurídiques amb ànim de lucre.
 3. Haver estat impulsada principalment per persones directament vinculades amb la finalitat de l’entitat (persones amb discapacitat o bé els seus familiars).
 4. Tenir un mínim de dos anys d’antiguitat i disposar d’estructura i competències suficients per a la correcta gestió de l’entitat. Aquelles entitats que tinguin una antiguitat inferior no es podran federar però podran rebre un assessorament pautat i consensuat per part d’ECOM, a fi i efecte d’acompanyar-les fins al moment que compleixin els criteris necessaris per a federar-se. Mentrestant se signarà un acord de relació que estipularà els serveis, drets i deures durant aquest període.
 5. Disposar d’una base social i fomentar la seva participació a l’entitat. Entenem com a base social el conjunt format per les persones sòcies de l’entitat, les usuàries dels serveis, activitats i centres de l’entitat, les voluntàries així com l’equip tècnic i els simpatitzants. Les entitats que no comptin amb base social, són automàticament federades com a sòcies col·laboradores.
 6. Ser una entitat de primer nivell.
 7. No dedicar-se exclusivament a la gestió de serveis sinó treballar en l’àmbit de l’entitat altres aspectes de la persona amb discapacitat per tal de millorar la seva qualitat de vida. És a dir, que la missió de l’entitat radiqui en la defensa de drets i la millora de la seva qualitat de vida (i que s’actuï en aquest camp) i no en la pura gestió de serveis (malgrat que aquesta ocupi bona part de l’activitat).
 8. Basar l’acció de l’entitat en la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat, tal i com recull la Convenció sobre el Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU, de 2006, que preveu mesures de no discriminació i d’acció positiva per a garantir que les persones amb qualsevol tipus de discapacitat puguem gaudir dels nostres drets en igualtat de condicions que la resta de persones.
 9. Subscriure la missió i la visió de la Federació ECOM. És un requisit bàsic que les entitats federades coneguin i subscriguin la missió, la visió, els valors i els posicionaments de la Federació ECOM, i que els comparteixin en gran mesura. + info

Les entitats que sol·licitin l’adhesió a la Federació ECOM no esdevindran sòcies de ple dret en el si de la federació de manera automàtica sinó que romandran durant un temps en una situació d’alta provisional, per tal que hi pugui haver un període de coneixement i confiança mútua entre ambdues organitzacions.

L’adhesió i l’alta provisional es pot sol·licitar en qualsevol moment però cal que sigui aprovada per la junta Directiva, pendent de la seva ratificació per l’Assemblea General Ordinària (òrgan sobirà de la federació) que se celebri després de feta la sol·licitud. Un any després, si ambdues organitzacions (Federació ECOM i entitat que n’ha demanat l’adhesió) ho consideren adient es procedirà a la seva alta definitiva, pendent de la ratificació per part de l’Assemblea General Ordinària.

Durant el període d’alta provisional, les entitats:

Tenen dret a:

 • Tenir veu en les assemblees generals (tant ordinàries com extraordinàries).
 • Participar en les comissions de treball que estan constituïdes dins de l’estructura de la pròpia Federació ECOM.
 • Utilitzar l’assessorament de l’equip tècnic de la pròpia Federació ECOM.
 • Rebre tota la informació per tots els canals de comunicació que la pròpia Federació ECOM té per a les seves entitats.

No tenen dret a:

 • Exercir el vot en les assemblees generals (tant ordinàries com extraordinàries).
 • Presentar projectes a través d’ECOM a les convocatòries de subvenció que gestionem per a les entitats: la convocatòria amb càrrec a l’assignació tributària de l’IRPF, el Plan de Prioridades de la Fundación ONCE i la subvenció de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
 • Tenir cap representant a la Junta Directiva amb dret de veu i vot. Podrien participar com a oients durant aquest període de temps.

Tenen l’obligació de:

 • Abonar la quota anual per formar part de la Federació ECOM.
 • Observar i complir la missió, visió i valors, i objectius de la Federació ECOM en la seva gestió diària.
 • Aportar la documentació necessària que sigui requerida per l’equip tècnic de la Federació ECOM, per observar l’adequació del funcionament de l’entitat amb els principis de la Federació ECOM.