Pensions d'Assistència Social (FAS)

Descripció:

Són prestacions econòmiques a favor de persones amb uns ingressos propis o familiars insuficients per cobrir les necessitats bàsiques. 

Aquelles persones que tenien reconegut el dret, poden continuar percebent-les. Però en l'actualitat no hi poden accedir nous beneficiaris. 

Qui hi pot accedir:

Actualment no poden accedir nous beneficiaris.

Contacte:

Qualsevol oficina de l'INSS

Web:

Seguretat Social

Enllaç:

Pensions del Fons d'Assistència Social (FAS)