Prestacions contributives de la Seguretat Social. Pensió a favor de familiars

Descripció:

És una prestació econòmica de la Seguretat Social que pot percebre familiars d'una persona que ha mort sempre que compleixin els requisits.

Qui hi pot accedir:

Néts i germans, orfes de pare i mare, homes o dones, sempre que en el moment de la defunció siguin: 

 • Menors de 18 anys o més grans amb una reducció de la capacitat de treball en un percentatge valorat en un grau d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa. 
 • Menors de 22 anys, quan no facin una feina lucrativa o quan, tot i fer-la, obtinguin uns ingressos que, en còmput anual, no superin el límit del 75% del salari mínim interprofessional que es fixi en cada moment, també en còmput anual. 
 • Mare i àvies vídues, solteres o casades (el marit de les quals tingui més de 60 anys o estigui incapacitat per treballar), separades judicialment o divorciades. 
 • Pare  avis de més de 60 anys o incapacitats per a qualsevol feina. 
 • Fills i germans de pensionistes de jubilació o incapacitat permanent, ambdues pensions en la modalitat contributiva, o d'aquells treballadors que en el moment de la defunció complien els requisits per al reconeixement del dret a la pensió de jubilació o d'incapacitat permanent (l'expedient d'incapacitat permanent dels quals es trobés pendent de resolució), homes o dones de més de 45 anys que siguin solters, vidus, separats judicialment o divorciats, sempre que acreditin una dedicació prolongada a la cura del causant. 
 • Tots els beneficiaris han de complir, a més, els requisits següents: 
 • Haver conviscut amb el difunt i al càrrec seu des d'almenys dos anys abans de la defunció. 
 • No tenir dret a percebre altres pensions de sistemes públics de previsió ni prestacions periòdiques de la Seguretat Social. 
 • No comptar amb mitjans de subsistència a causa d'uns ingressos econòmics iguals o inferiors al salari mínim interprofessional ni tampoc amb familiars amb l'obligació i la possibilitat de prestar-los aliments. 
 • En aplicació del que estableixen els articles 142 i 143 del Codi Civil, estan obligats a prestar-se aliments els cònjuges, ascendents i descendents; els germans només es deuen els "auxilis necessaris per a la vida", per la qual cosa queden exclosos de l'obligació de prestar aliments. 
   

Contacte:

Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)

Web:

Seguretat Social

Enllaç:

 Prestacions per mort i supervivència