Prestacions derivades de la Llei d'Integració Social del Minusvàlid (LISMI). Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport

Descripció:

És una prestació econòmica derivada de la Llei d'Integració Social dels Minusvàlids de Llei 13/1982 de 7 d'abril (LISMI). És a extingir, excepte pel que fa a la mobilitat i la compensació per despeses de transport, i s'adreça a atendre les despeses originades per desplaçaments fora del domicili habitual d'aquelles persones amb discapacitat que tenen greus dificultats per utilitzar els transports col'lectius. 

També el poden percebre les persones amb discapacitat ateses en centres en règim de mitja pensió i en centres en règim d'internat quan es desplacin, 10 o més caps de setmana a l'any, fora del centre. 
Derivades de la LISMI existeixen: 

 • SUBSIDI DE GARANTIA D'INGRESSOS MÍNIMS (SGIM): A extingir. Només disponible per a persones ja beneficiàries. Però en l'actualitat no hi poden accedir nous beneficiaris. 
 • SUBSIDI PER ASSISTÈNCIA DE TERCERA PERSONA (SATP): A extingir. Només disponible per a persones ja beneficiàries. Però en l'actualitat no hi poden accedir nous beneficiaris. 
 • SUBSIDI DE MOBILITAT I COMPENSACIÓ PER DESPESES DE TRANSPORT (SMDT). 

Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport (SMDT): 
Rendiment subjecte a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i no exempt. 

Qui hi pot accedir:

Pel Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport: 

 • Ser major de 3 anys. 
 • Tenir la nacionalitat espanyola i ser resident en l'Estat Espanyol o ser una persona estrangera amb residència legal en territori espanyol. 
 • Tenir una discapacitat valorada en un percentatge igual o superior al 33% i superar el barem de mobilitat. 
 • No trobar-se impossibilitat per efectuar desplaçaments fora del domicili habitual, per raó de l'estat de salut o altres causes 
 • No tenir uns ingressos superiors al 70% en còmput anual de l'Indicador Públic de Rendes d'Efectes Múltiples (IPREM) vigent per cada any. Si de la persona sol'licitant depenen persones al seu càrrec el límit del 70 % de l'IPREM s'incrementa amb un 10 % per cadascuna, sense que en cap cas es pugui superar l'IPREM. 
 • Quan la persona sol'licitant depengui de la seva família, el límit de recursos s'incrementa en un 10% de l'IPREM per cada membre de la família, a excepció de la persona beneficiària. En cap cas, aquesta unitat familiar pot superar l'IPREM. 
 • No ésser titular de la Seguretat Social, en situació d'alta. 
 • No tenir dret a beneficiar-se d'altres ajudes anàlogues d'igual o superior quantia. 

Contacte:

La gestiona la Direcció General de Protecció Social. 
Presentar la sol'licitud a qualsevols dels següents: 

 • Punts d'Informació d'Atenció Ciutadana dels Serveis Territorials. 
 • Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 • Oficines d'Afers Socials i Famílies.

Web:

Oficines d'Afers Socials i Famílies