Prestacions exclusives per accident de treball o malaltia professional

Descripció:

Prestació econòmica, en forma d'indemnització, a la que té dret la persona treballadora (o els seus familiars) que hagi patit una lesió corporal o malaltia a conseqüència del treball realitzat per compte d'altres. 

Indemnitzacions: 

  • Lesions permanents no invalidants: Una única indemnització capmàs amb les quanties que es determinen en el barem annex a les disposicions de desenvolupament de la Llei general de la Seguretat Social (Ordre TAS/1040/2005, de 18 d'abril, BOE de 22/04/2005). A Catalunya, l'avaluació sobre el barem la fa l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM). 
  • Indemnitzacions per mort derivada d'accident o malaltia professional. 
  • Vidu/a: sis mensualitats de la base reguladora o de la pensió per incapacitat permanent. 
  • Orfes: una mensualitat de la base reguladora, que s'incrementa amb les sis anteriors en defecte de cònjuge supervivent. 
  • Pare o mare: nou mensualitats, si existeix un sol dels ascendents, o dotze si existeixen els dos. 

Requisits: 

  • Cas de lesió, mutilació o deformitat, han d'haver estat causades per accident de treball i/o malaltia professional que siguin definitius i no constitueixin incapacitat permanent. 
  • Cas de mort del treballador, cal provar que la mort va ser produïda per accident de treball o malaltia professional. Es consideren mortes per aquestes causes les persones que, al moment de morir, tinguessin reconeguda una incapacitat permanent absoluta o una gran invalidesa derivades d'accident de treball o malaltia professional. 
  • Si el beneficiari de la indemnització per mort del treballador és el seu pare i/o mare, no hi pot haver vidu o vídua, ni orfes, ni altres familiars amb dret a pensió; els ascendents han de viure a càrrec del fill treballador mort (n'havien de dependre econòmicament), i no han de tenir dret, amb motiu de la seva mort, a cap pensió. 
  • Cal trobar-se en situació d'alta a la Seguretat Social o situació assimilada a la d'alta. 
  • No s'exigeixen períodes previs de cotització. 

Observacions: 

Aquestes indemnitzacions són compatibles amb el treball a la mateixa empresa. Són incompatibles amb la Incapacitat Permanent (IP), excepte quan siguin concedides per lesions diferents i independents de les valorades per concedir la IP. 

Els treballadors compresos dins el camp d'aplicació del Règim General es consideren de ple dret en situació d'alta pel que fa a accidents de treball i malalties professionals, encara que l'empresari hagi incomplert les seves obligacions d'afiliació o cotització. 

La base reguladora s'acostarà més al salari real, incloent hores extraordinàries i no existeixen límits per raó de categoria professional. Totes les prestacions econòmiques derivades d'accident o malaltia professional poden incrementar-se per falta de mesures de seguretat o higiene en el treball, d'un 30 a un 50%. 
La responsabilitat del pagament d'aquest recàrrec recau sobre l'empresari. 

Qui hi pot accedir:

Qualsevol persona treballadora en la circumstància descrita per accident, lesió o malaltia.

Contacte:

Si la Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals (ATMP) és el mateix INSS, cal adreçar-se a la seva delegació central, i portar-hi el certificat mèdic de la lesió invalidant no permanent o el Certificat de l'Acta de Defunció i una fotocòpia del Llibre de Família. 

Si la Mútua ATMP és una entitat privada, cal adreçar-se directament a l'entitat i aportar-hi la mateixa documentació.