Història

El 21 de gener de 1971, quatre entitats, Pares de Disminuïts Físics, Associació de Famílies d’Ajuda al Poliomelític (AFAP), Auxilia i Llars de l’Amistat, van constituir la Federació ECOM, un moviment associatiu de la discapacitat física d’àmbit estatal que naixia amb la finalitat d'aglutinar els esforços de les associacions de persones amb discapacitat física de tot l'Estat Espanyol i de potenciar conjuntament la integració social i la lliure participació d'aquest sector de la població en totes les activitats socials. La Federació ECOM fou la primera federació estatal d’associacions de persones amb discapacitat física.

L’actuació de la federació anava orientada, d’una banda, a la prestació de suport i serveis a les entitats federades per facilitar-los el desenvolupament de la seva tasca en l’atenció a les persones; i de l’altra, al desenvolupament d’un treball conjunt per, primer, fer-nos visibles les persones amb discapacitat i, segon, per tal que se’ns reconeguessin els mateixos drets que a la resta de persones i afavorir així la nostra integració social i plena participació, en igualtat d’oportunitats, en tots els àmbits: l’educatiu, el sanitari, el laboral, el lleure, l’esport...

En Pedro Serra en una vista amb l'alcalde Pasqual Maragall

Durant els primers anys de vida, la Federació ECOM vam concentrar els nostres esforços a informar les Administracions Públiques sobre la realitat de les persones amb discapacitat física i sobre els dèficits existents en la nostra atenció, i a fer-los propostes de millora; i alhora també a sensibilitzar la societat vers la discapacitat.

Una de les primeres accions que vam dur a terme va ser l’impuls d’un cens de persones amb discapacitat, atès que a l’hora de reclamar ajusts i assistència a l’Administració Pública el primer que es plantejava era saber de quin volum de persones es tractava. Així, la Federació ECOM vam fer un esforç titànic per realitzar un cens directe, carrer per carrer, casa per casa, a la ciutat de Barcelona, per saber qui érem les persones amb discapacitat.

Des dels nostres inicis, la Federació ECOM vam ser també motor de processos legislatius orientats al reconeixement dels drets de les persones amb discapacitat. L’any 1973 vam realitzar una important tasca, en l’àmbit estatal, de coordinació, divulgació i relació amb persones i associacions interessades en l’àmbit de la discapacitat, que va culminar en la celebració, a Madrid, de Minusval-74, la I Conferència Nacional per a la Integració de les Persones amb Discapacitat a la Societat, on per primera vegada es va utilitzar el terme “minusvàlids” per referir-se genèricament a tots els grups afectats i on es van abordar les problemàtiques que ens afectaven. L’anàlisi que es va dur a terme en aquella trobada nacional va concloure en una resposta operativa: es va crear la Comisión Interministerial para la Integración Social de los Minusválidos, amb la participació de tres representants de la Federació ECOM.

Aquest reconeixement del col·lectiu i de les seves necessitats, van quedar recollides anys després a la Constitució espanyola, aprovada el 27 de desembre de 1978, concretament en els articles 9 i 49.

També a destacar en la història de la Federació ECOM hi ha el fet d’haver participat en la Comissió de la redacció del projecte de la Llei d’Integració de Minusvàlids, la LISMI, la primera llei aprovada a Espanya dirigida a regular l’atenció i els suports per a les persones amb discapacitat i les seves famílies, que va veure la llum el 7 d’abril de 1982.

Aquesta perseverança inicial pel reconeixement de la igualtat de drets per les persones amb discapacitat ha marcat la trajectòria de la Federació ECOM fins avui, que continuem tenint la defensa dels drets, i del seu exercici en igualtat d’oportunitats, com un dels pilars en què es sustenta l’organització.

Una altra de les lluites històriques del col·lectiu de la discapacitat, en què també va estar present la Federació ECOM, és la reivindicació promoguda per les pròpies persones amb discapacitat, en els primers anys de la democràcia espanyola, del dret a participar en la societat i en la presa de decisions d’aquelles polítiques que els concernien. A la ciutat de Barcelona, concretament, entre els anys 1976 i 1977 van tenir lloc diferents accions reivindicatives encapçalades i protagonitzades per persones amb discapacitat en les quals la Federació ECOM va tenir un paper important: manifestacions a la via pública, accions de protesta, denúncies als mitjans de comunicació... Accions que van culminar, el novembre de 1977, en la famosa tancada del SEREM (Servicio de Rehabilitación de Minusválidos), òrgan del qual se’n criticava el centralisme, la burocratització i la manca de participació de les persones amb discapacitat.

L'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu entrega un document a María José, d'ECOM

En aquell moment, l’Ajuntament de Barcelona va ser l’Administració Pública més receptiva a les demandes de les persones amb discapacitat, que, a més de poder participar en la societat, demanaven la creació d’un òrgan de participació per estudiar, elaborar i posar en marxa el procés d’eliminació de barreres arquitectòniques, comunicatives, socials i mentals. Una demanda que va originar la creació, el 1980, del Patronat Municipal de Disminuïts Físics i el Patronat Municipal de Disminuïts Psíquics, que anys més tard, el 1988 s’unificarien en l’actual Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona (IMPD), un òrgan amb el qual la Federació ECOM hem col·laborat des dels seus inicis, i hi continuem col·laborant estretament, per garantir els drets de les persones amb discapacitat física de la ciutat de Barcelona i la millora de la seva qualitat de vida.

L’evolució de la Federació ECOM des dels seus inicis fins avui ha estat paral·lela a l’evolució que hi ha hagut en la visió social de la discapacitat, que ha avançat d’un model mèdic i assistencial de les persones amb discapacitat a una nova concepció basada en els drets humans i en el model social de la discapacitat (o paradigma de l’autonomia personal), que considera que la discapacitat no és un atribut de la persona sinó que entén que és en l’entorn on se situen les barreres que exclouen i impedeixen la veritable igualtat d’oportunitats per a totes les persones. Aquesta nova perspectiva és la que avui guia l’actuació de la Federació ECOM.

L’any 2007, la Federació ECOM vam impulsar la creació de la Fundació privada ECOM, motivada per la voluntat d’enfortir i assegurar la protecció legal i patrimonial dels seus béns i serveis, així com la destinació d’aquests a finalitats d’interès general del col·lectiu de la discapacitat; i també per altres qüestions fiscals i de règim econòmic, en relació a obrir la possibilitat de rebre donacions i aportacions econòmiques per a treballar per la millora del benestar de les persones amb discapacitat física.