19 d’abril, concentració a la Plaça Sant Jaume per exigir una escola inclusiva i de qualitat

Coincidint que hores d’ara en el Parlament de Catalunya s’està debatent el Projecte de Llei d’Educació, diverses entitats socials i educatives han convocat una concentració, el proper 19 d’abril, a les 12 h, a la Plaça Sant Jaume de Barcelona, davant el Palau de la Generalitat, per exigir una escola inclusiva i de qualitat, capaç d’acollir a tothom.

Les entitats convocants consideren que ‘tot i que el projecte de Llei d’Educació de Catalunya (LEC) que s’està debatent actualment recull al llarg del seu articulat el principi d’inclusió com un dels que ha de configurar l’educació dels propers anys al nostre país, la llei també conté un article, el 78.4, que permet mantenir l’actual situació de segregació escolar pels alumnes amb necessitats especials’. En concret aquest article diu: ‘(…) Els alumnes amb necessitats educatives específiques que, un cop avaluades les seves necessitats educatives i els suports disponibles, es consideri que no poden ser atesos en centres ordinaris, s’han d’escolaritzar en centres especialitzats’. La preocupació dels convocants d’aquesta concentració, pel que fa a aquest article, és que s’entén que ‘si no hi ha suports, és a dir, recursos, l’escola en qüestió pot decidir desentendre’s del nen/a amb dificultats’. Per tant, ‘el concepte d’inclusió que es proclama en la lletra grossa queda desdit en la petita’.

I és per això, perquè consideren que ‘la Llei no reconeix el dret dels nens amb discapacitat a seguir tota l’etapa educativa a l’escola ordinària ni garanteix que la voluntat dels pares sigui tant o més determinant que la del centre a l’hora de decidir el futur de l’alumne’, que s’ha convocat la concentració del dia 19 d’abril.

Durant els darrers mesos, les entitats convocants han fet arribar al departament d’Educació i als diversos grups de la Cambra la seva demanda perquè la llei reculli el dret a l’escola inclusiva, i perquè camini de forma ferma cap a l’eradicació ¬¬–esglaonada i respectant també el dret dels pares que ara mateix prefereixen que el seu fill vagi a un Centre d’Educació Especial (CEE)– de la doble xarxa, escoles ordinàries i escoles especials.

Les entitats convocants consideren que ‘les esmenes a la LEC presentades pels partits tenen un to voluntarista però estèril i no eviten la segregació per la porta del darrera que suposa l’article 78.4’. Es per això que creuen que ‘mentre existeixi la doble xarxa, escoles ordinàries i especials, no es donaran els canvis necessaris en educació (recursos i estratègies) per a una escola inclusiva de veritat’. ‘Signar la LEC sense la modificació de l’article 78.4 seria signar el fracàs del principi d’inclusió’, afirmen els convocants.

Actualment, Catalunya és la comunitat de l’Estat amb un índex d’exclusió més elevat, especialment a Secundària, on més de la meitat dels alumnes amb discapacitat estan escolaritzats en CEE.

Les entitats convocants d’aquest acte són la Plataforma per una Escola Inclusiva de Catalunya (de la qual ECOM en forma part); la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC); la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Ensenyament Secundari (FAPAES); l’Associació Catalana de Professionals dels Equips d’Assessorament Psicopedagògic (ACPEAP); la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya; l’Associació de Mestres Rosa Sensat; l’Associació Catalana de Professionals dels Centres de Recursos Pedagògics; el Secretariat de l’Escola Rural; i l’Associació de Directius dels Centres Educatius Públics de Primària i Secundària (AXIA).