El Congrés aprova el projecte de Llei d'Adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre Drets de les Persones amb Discapacitat

La Comissió de Sanitat i Política Social del Senat va aprovar el passat 15 de juny per unanimitat el dictamen al projecte de Llei d'Adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre Drets de les Persones amb Discapacitat, que incorpora a través d'una esmena la modificació a la Llei de Propietat Intel•lectual perquè les comunitats de veïns realitzin les obres d'accessibilitat fins a un límit l'import no excedeixi les dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes.

D'aquesta manera, el text, aprovat amb competència legislativa plena i que passa directament al Senat, estableix que les comunitats de veïns, a instància dels propietaris en l'habitatge visquin o treballin persones amb discapacitat, estaran obligades a realitzar les actuacions i obres de accessibilitat a les zones comunes que siguin necessàries, o per a la instal•lació de dispositius mecànics i electrònics que afavoreixin la comunicació d'aquestes persones amb l'exterior.

A més, també incorpora a través d'una esmena transaccional, que aquesta obligació no s'aplicarà quan la unitat familiar a la qual pertany algun dels propietaris té ingressos anuals inferiors a 2,5 vegades l'IPREM, excepte en el cas que les subvencions o ajudes públiques, a les que aquesta unitat familiar pugui tenir accés, impedeixin que el cost anual de les obres superi el 33 per cent dels seus ingressos anuals.

El projecte normatiu introdueix canvis en altres deu normes, com la Llei d'Igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat o la Llei per la qual s'estableix el règim d'infraccions i sancions en matèria d'igualtat d'oportunitats.

També pateixen canvis la Llei sobre Extracció i Transport d'òrgans, Llei general de sanitat, Llei bàsica reguladora d'autonomia del pacient, Llei sobre tècniques de reproducció humana assistida, Llei de qualitat del sistema nacional de salut, Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, Llei sobre protecció civil, Llei de Cooperació Internacional per al Desenvolupament o la Llei de contracte d'assegurança.

Durant el debat, tots els grups han agraït les aportacions que han realitzat les organitzacions del sector de la discapacitat, concretament el Comitè de Representants de les persones amb Discapacitat (Cermi), i han celebrat que les modificacions normatives compleixin amb la Convenció Internacional de la ONU, ratificada per Espanya el 2008. El PP, per la seva banda, ha assenyalat que esperava un text "més ambiciós", ja que, segons ha dit, "s'haurien de modificar 22 lleis i no onze".

En matèria d'ocupació, s'augmenta, en les ofertes de treball públic, la quota de reserva de les vacants per ser cobertes entre persones amb discapacitat al set per cent contingut en la Llei 7 / 2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l' Empleat Públic i es crea, per primera vegada amb rang legal, una quota específica, dins de la genèrica, per a persones amb retard mental.

En matèria de Sanitat, es modifiquen diverses lleis de manera que s'inclou la discapacitat com a nova causa de no discriminació de la persona en la seva relació amb les diferents administracions públiques sanitàries, i es regula el dret a la informació en formats adequats que resultin accessibles i comprensibles a les persones amb discapacitat, així com la prestació del consentiment en diversos camps sanitaris.

A més, es regulen protocols d'actuació específics en matèria de protecció civil per a les persones amb discapacitat, i en l'àmbit de la cooperació internacional s'inclou la discapacitat d'una manera expressa i diferenciat.

En el marc de l'Estratègia Global d'Acció per a l'Ocupació de Persones amb discapacitat 2008-2012 s'incentiva la promoció d'una major contractació de persones amb discapacitat en el mercat de treball ordinari, ordenant al Govern la revisió de la normativa legal i reglamentària i l'adopció de mesures per assegurar el compliment de la quota de reserva del dos per cent dels llocs de treball per a persones amb discapacitat en les empreses de més de 50 treballadors.