Festa lúdica i reivindicativa per demanar una escola inclusiva a Catalunya

Davant la imminent aprovació de la primera Llei d’Educació a Catalunya (recordem que hores d’ara s’està debatent en el Parlament de Catalunya el Projecte de Llei d’Educació a Catalunya), diferents col·lectius de l’àmbit educatiu i social català organitzen el proper diumenge 1 de febrer, a les 11 h, a la Plaça Universitat de Barcelona, un acte lúdic i reivindicatiu per demanar una escola inclusiva a Catalunya, donat que consideren que el projecte de llei que s’està debatent actualment en el Parlament no és prou inclusiu pel que fa als alumnes amb discapacitat. En aquest acte hi haurà tallers, espais de jocs per a petits i grans, circuits de cadires de rodes, recorreguts per realitzar amb els ulls embenats... i una cercavila que començarà a les 10.30 h a la Plaça Catalunya i arribarà fins a la Plaça Universitat. L’acte acabarà amb la lectura d’un manifest reivindicatiu.

Les entitats convocants d’aquest acte advoquen per la inclusió escolar de l’alumnat amb discapacitat física en el sistema d’escolarització ordinari, és a dir, perquè els/les estudiants amb discapacitat cursin les classes regulars de les escoles del seu barri, a un nivell adequat per a la seva edat, juntament amb els seus/seves companys/es sense discapacitat, i on rebin els suports que necessitin i se’ls instrueixi d’acord amb les seves pròpies capacitats i necessitats.

Convoquen aquest acte la Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva a Catalunya, de la qual ECOM en forma part; la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC); la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Ensenyament Secundari (FAPAES); l’Associació Catalana de Professionals dels Equips d’Assessorament Psicopedagògic (ACPEAP); la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC); l’Associació de Mestres Rosa Sensat; l’Associació Catalana de Professionals del Centres de Recursos Pedagògics; el Secretariat de l’Escola Rural ; i l’Associació de Directius dels Centres Educatius Públics de Primària i de Secundària (AXIA).

MANIFEST PER UNA LLEI D’EDUCACIÓ INCLUSIVA A CATALUNYA

Les entitats sotasignants MANIFESTEN QUE:

1.La inclusió escolar dels i de les alumnes amb discapacitat en el sistema general d’educació, independentment de la tipologia de la seva discapacitat i del seu grau d’afectació:

- És un DRET definit per la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat aprovada per l’Assemblea General de l’ONU en sessió Plenària de 13 de desembre de 2006 i ratificada pel Govern de l’Estat Espanyol juntament amb més de 100 països. La Convenció ha entrat en vigor el passat mes de maig de 2008.

- És un indicador sensible del grau de qualitat i d’eficiència del conjunt del sistema educatiu, tal i com assenyalen el Moviment Internacional sobre Una educació per a tothom i diferents organismes internacionals (UNESCO, Agència Europea pel desenvolupament de l’atenció a les necessitats educatives especials, entre d’altres)

2.El model d’educació inclusiva és bo per a tot l’alumnat i pel conjunt del sistema educatiu. No defensem un model d’escola pels i per les alumnes amb discapacitat, sinó un model d’escola per a tothom.

Un sistema educatiu inclusiu comporta:

- Educar des de les capacitats i habilitats de l’alumne: Es tracta d’ajudar a aprendre, conviure, descobrir i adquirir destreses a partir d’allò que sí es pot fer. Les limitacions per raó de discapacitat, o pels motius a que siguin degudes, són simplement una característica més a tenir en compte a l’hora de definir les estratègies i objectius educatius, tant d’aprenentatge com de socialització, però no defineixen el que és l’alumne sinó que informa de les seves circumstàncies.

- Un procés de millora contínua pel qual els centres es doten de mecanismes de reflexió sobre els requeriments d’una realitat en canvi permanent, sobre la pròpia pràctica educativa, sobre l’organització interna i el funcionament general del centre; reflexió que es tradueix en la implementació d’accions per a la millora de la qualitat educativa i en mesures d’avaluació sobre els resultats obtinguts.

- Creativitat i flexibilitat a l’hora de donar respostes educatives diverses a alumnes que són diversos en les maneres d’aprendre, ser i relacionar-se. Es tracta de valorar l’heterogeneïtat de l’alumnat com una riquesa, una oportunitat per obtenir millors resultats educatius.

Perquè estem convençuts que aquests requeriments són necessaris en el nostre sistema educatiu, DEMANEM una Llei d’Educació que garanteixi en un futur l’existència d’un únic sistema general d’educació per a tothom dotat dels recursos específics necessaris per atendre adequadament la diversitat del seu alumnat.

Amb aquest objectiu demanem introduir les modificacions al text de l’article 78 del Projecte de Llei que detallem a continuació i incloure una nova disposició addicional:

1.ARTICLE 78 DEL PROJECTE DE LLEI

Les modificacions que demanem afecten els punts 4 i 5 de l’esmentat article:

Punt 4, tercer paràgraf:

On ara diu: Els alumnes amb necessitats educatives específiques que, un cop avaluades les seves necessitats educatives i els suports disponibles, es consideri que no poden ser atesos en centres ordinaris, s’han d’escolaritzar en centres especialitzats.

Hauria de dir: En compliment del principi d’inclusió, l’escolarització dels i de les alumnes amb necessitats educatives específiques per raó de discapacitat, un cop avaluades les seves necessitats educatives, es realitzarà en centres d’educació ordinària als quals es dotarà de recursos específics quan calguin. Però mentre no es pugui garantir el principi d’inclusió escolar en tots els territoris es valorarà cada situació proposant als pares, mares o tutors/es l’opció que es consideri més adequada per l’alumne en aquell moment i context concret.

Punt 5:

On ara diu: Aquests centres especialitzats poden desenvolupar els serveis i programes de suport a l’escolarització d’alumnat amb discapacitats en centres ordinaris que el Departament determini.

Hauria de dir: El Departament d’Educació incentivarà als centres especialitzats perquè es transformin en recursos de suport a l’escolarització d’alumnat amb discapacitats als centres ordinaris d’acord als criteris de planificació que el Departament determini.

2.DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Caldria afegir una nova disposició addicional que digui el següent:

Per tal de fer efectiu el principi d’inclusió que regeix aquesta llei en relació a l’alumnat amb necessitats educatives específiques per raó de discapacitat, es prendran les mesures oportunes que assegurin a Catalunya l’existència d’un únic sistema educatiu per a tothom en un termini màxim de deu anys.

Aquestes mesures es desenvoluparan en dues línies prioritàries: transformar els centres especialitzats en recursos de suport als centres ordinaris per a l’èxit de la inclusió escolar d’aquests alumnes, i dotar progressivament el sistema general d’educació amb els recursos específics que continuïn sent deficitaris malgrat el suport proporcionat pels centres especialitzats.

Barcelona, a 16 de gener de 2008

Entitats signants:

Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva a Catalunya; Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC); Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Ensenyament Secundari (FAPAES); Associació Catalana de Professionals dels Equips d’Assessorament Psicopedagògic (ACPEAP); Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC); Associació de Mestres Rosa Sensat
Associació Catalana de Professionals del Centres de Recursos Pedagògics; Secretariat de l’Escola Rural; i Associació de Directius dels Centres Educatius Públics de Primària i de Secundària (AXIA)