Aprovada la Llei General de la Discapacitat

EL GOVERN ESPANYOL APROVA UNA NOVA NORMATIVA QUE UNIFICA LES LLEIS EXISTENTS SOBRE DISCAPACITAT EN UNA ÚNICA LLEI
El passat dia 3 de desembre, es va publicar al Boletín Oficial del Estado la Llei General de la Discapacitat, una nova llei que aglutinarà a partir d’ara els drets de les persones amb discapacitat, un text en què es refon tota la normativa que hi ha actualment en la matèria, i que actualitza les normatives seguint la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.
En concret, les normatives que refon aquesta nova llei són: la Llei d’Integració Social de Persones amb Discapacitat (LISMI) de 1982; la Llei d’Igualtat d’Oportunitats, no Discriminació i Accessibilitat de 2003; i la Llei per què s’estableix el règim d’infraccions i sancions en matèria d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat de les persones amb discapacitat de 2007.
Aquesta normativa neix amb la voluntat de consolidar els drets de les persones amb discapacitat en tots els àmbits socials i actualitzar la terminologia i els conceptes als temps actuals. Amb ella se supera el concepte assistencial de dècades passades, en què les persones amb discapacitat eren objecte de tractament i protecció social, perquè les persones amb discapacitat passin a ser ciutadans lliures i titulars de drets.
La llei incorpora alguna petita novetat com el fet que els certificats de discapacitat ja no només ressaltaran les limitacions que tenen les persones sinó també les seves capacitats; i també defineix, per primer cop, tots els tipus de discriminacions contra aquest col•lectiu, directes e indirectes, ja contemplades, i les respectives sancions. Afegeix a més la discriminació per associació (és a dir, quan una persona o grup és objecte de tracte discriminatori per la seva relació amb una persona amb discapacitat) i assetjament (tota aquella conducta que pretengui atemptar contra la dignitat d’una persona amb discapacitat o que creï un entorn intimidador, hostil, degradant o humiliant), per completar el marc jurídic de prohibició de la discriminació en qualsevol de les seves manifestacions.