En el Dia Internacional dels Drets Humans, ECOM denuncia que els drets de les persones amb discapacitat es continuen vulnerant

Avui, 10 de desembre, és el Dia dels Drets Humans. Malgrat que cal reconèixer l'avenç significatiu que s'ha produït respecte de la igualtat d'oportunitats i l'efectivitat de l'exercici dels drets de les persones amb discapacitat, la realitat demostra que se segueixen produint situacions de discriminació i vulneració dels drets. ECOM fa de la defensa dels drets i la incidència política un eix vertebrador de tota la seva activitat.

La Convenció de l'ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat de l'any 2006 (ratificada per Espanya el 2008) té com a propòsit "promoure, protegir i assegurar el gaudi ple i en condicions d'igualtat de tots els drets humans i llibertats fonamentals de totes les persones amb discapacitat, i promoure el respecte a la seva dignitat inherent". Especifica les obligacions i deures dels poders públics pel que fa a la garantia de totes les persones a exercir els seus drets en igualtat de condicions. Així, obliga els estats a garantir la no discriminació per motius de discapacitat, incloent evitar formes de discriminació i tenint en compte la protecció i promoció dels drets humans de les persones amb discapacitat en totes les polítiques i programes que es desenvolupin.

Des d’ECOM continuarem treballant per a la promoció d'una igualtat real d'oportunitats i per garantir l'exercici dels drets socials i civils de les persones amb discapacitat; continuarem informant i formant les persones amb discapacitat i les seves famílies sobre quins són els seus drets i donarem a conèixer els diferents canals i mecanismes legals existents per quan aquests són vulnerats; continuarem sensibilitzant la població i l’opinió pública. Cal avançar en el "disseny universal i per a tothom" en qualsevol activitat, servei o actuació que es planifiqui o es realitzi en qualsevol àmbit. Per això, continuarem dissenyant i planificant accions per fomentar el coneixement i augmentar la sensibilització de la societat respecte als drets de les persones amb discapacitat.

El treball prioritari d’ECOM continuarà sent la defensa dels drets de les persones amb discapacitat, tot impulsant nous serveis innovadors, treballant des del disseny universal i la igualtat d’oportunitats que facilitin l’autonomia i la vida independent de tothom.