30 de setembre, data límit per sol·licitar els ajuts del Programa de Suport a l’Autonomia

L’ordre ASC/238/2008 publicada en el DOGC amb data 26 de maig del 2008, per la qual s’obria la convocatòria per a l’any 2008 dels ajuts del Programa de Suport a l’Autonomia en la pròpia llar, fixa el 30 de setembre com la data límit per poder sol·licitar aquests ajuts que tenen per objecte contribuir al desenvolupament de la persona en les activitats de la vida diària, tant a la seva pròpia llar com en la comunitat, possibilitant la seva autonomia, mitjançant l’atorgament d’un ajut complementari per donar-li el suport personal necessari per promoure la seva integració social.

Poden accedir a aquests ajuts les persones amb discapacitat física, psíquica i/o problemàtica social derivada de malaltia mental que vulguin viure soles o amb d’altres persones, i que necessitin suport personal per al desenvolupament de la vida autònoma. Cal que els destinataris dels ajuts tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 33%, i que no tinguin reconegut el complement de necessitat de concurs d’una altra persona; que tinguin, en el moment de presentar la sol·licitud, com a mínim 18 any i com a màxim 65; que puguin desenvolupar les activitats de la vida diària mitjançant el suport previst, ajustat a les seves necessitats; que acreditin la residència legal i domicili a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud; que acreditin la idoneïtat del servei de suport personal mitjançant el barem de valoració de la situació de dependència establert al Decret 504/2007, de 20 d’abril; i que disposin d’un Pla d’Atenció Personal (PIA), elaborat per l’entitat col·laboradora i prestadora del servei.