ECOM lliura a l'Ajuntament de Barcelona un document amb recomanacions al Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2012-2015

Com us vam anunciar en el seu moment, l’Ajuntament de Barcelona va obrir un període per a que la ciutadania i les organitzacions fessin aportacions al Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2012-2015, l’eina de planificació de l'activitat municipal durant els quatre anys de mandat.

ECOM, en un treball participatiu amb una vintena d’entitats federades de la ciutat de Barcelona, ha elaborat un document de propostes al document base per a la formulació del PAM 2012-2015 i l'ha lliurat a l’Ajuntament amb l’esperança que puguin ser incloses en el document definitiu.

A més de les aportacions suggerides en relació als diversos objectius del PAM, el document recull unes constatacions generals al document base per a la formulació del Pla. En aquest apartat, les entitats de Barcelona ciutat federades a ECOM, més enllà de valorar positivament estar presents en el procés de participació sobre l’elaboració del nou PAM i poder fer les seves aportacions, manifesten el seu malestar perquè moltes de les propostes contemplades en aquest nou document ja s’havien recollit en l’anterior PAM 2008-2011 i encara no s’han fet efectives. Les entitats lamenten que el document base del PAM continuï fent menció a les propostes que encara no s’han complert, i no a d’altres d’innovadores; a més, troben a faltar un anàlisi del per què encara no s’han aconseguit portar a terme algunes de les actuacions anteriorment proposades.
Les entitats també es fan ressò de la incertesa econòmica del moment i subratllen el perill que el PAM esdevingui només un document de bones intencions.
Així mateix, les entitats remarquen la importància del llenguatge i demanen que no es parli de “discapacitats”, sinó de “persones amb algun tipus
de discapacitat”; ni de “dependents”, sinó de “persones en situació de dependència”. Recorden que l’”accessibilitat” hauria de quedar recollida de manera transversal en tots els eixos del document, ja que té un impacte molt directe en la millora de tota la societat. En aquesta línia, es proposa que els conceptes d’autonomia i vida independent tinguin més
presència al llarg de tot el document.
Les entitats també demanen incorporar en la contextualització del PAM una referència a l’estudi realitzat per aquest Ajuntament sobre el greuge comparatiu econòmic de les persones amb discapacitat.

Tot seguit podeu consultar les aportacions del document elaborat per les entitats federades i ECOM, que hem reproduït aquí:

• Aportacions a l’Objectiu 1. Persones i famílies:

- Formar part en el procés d’actualització i millora de la llei d’accessibilitat i del codi d’accessibilitat (actualment en fase de revisió).
- Revisar l’actual pla municipal d’accessibilitat. Com diu l’actual avantprojecte de la llei d’accessibilitat, el pla hauria de contenir una diagnosi de les condicions existents, determinar les actuacions necessàries per tal de fer accessible el territori, els edificis (també els considerats patrimoni cultural), els mitjans de transport, els productes i els serveis, en l’àmbit de les seves competències, establir criteris de prioritat que permetin decidir en cada moment quines actuacions executar i definir les mesures de control, seguiment, manteniment i actualització necessàries per garantir que, un cop assolides les condicions òptimes d’accessibilitat, perdurin al llarg del temps.
- Apropar als districtes informació sobre les obres que es duguin a terme al barri, per tal que les entitats siguin coneixedores i puguin estar implicades en la revisió final de l’accessibilitat d’aquestes obres.
- Promoure l’aplicació de mesures d’accessibilitat als equipaments culturals, amb itineraris accessibles per les persones amb discapacitat.
- Promoure polítiques d’habitatge accessible i assequible. Tenint en compte p.ex. la millora dels criteris d’adjudicació de l’habitatge protegit, els ajuts a les obres d’adaptació de l’habitatge...
- Fer menció a l’Art. 19 de la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, on s’especifica que els habitatges han de permetre la vida independent de les persones que viuen en ells. En molts casos, sense ajuts domòtics aquesta vida independent no serà possible, per tant, cal contemplar també la incorporació de la domòtica
com element necessari per una vida autònoma i independent.
- Potenciar la gestió de vivendes per la vida independent, habitatges amb serveis comuns que assegurin portar a terme el projecte de vida que la persona amb discapacitat decideixi.
- En el cas d’edificis amb obligació de reserva d’habitatges per a persones amb discapacitat
es proposa que aquests comptin sempre amb dos ascensors, així com amb un generador elèctric que garanteixi el nivell de corrent elèctric necessari per a mantenir en funcionament tant ascensors com altres mesures que garanteixin les mesures d’accessibilitat dels veïns amb discapacitat.
- Incentivar la utilització de les noves tecnologies a la informació i a la comunicació com un mitjà per aconseguir autonomia personal. Fomentar que en el cas persones de més edat es promoguin cursos a nivell d’usuari d'aprenentatge de les noves tecnologies.
- Oferir formació als tècnics d’atenció primària en conceptes de vida autònoma i independent.
- Informar, per part de l’Ajuntament, de com s’està portant a terme el pla d’equipaments de la ciutat. Veure quines actuacions s’han desenvolupat i quines resten per fer. Incorporar en aquest pla serveis que fomentin la vida independent de les persones amb discapacitat.
- Fomentar un programa integral d’envelliment i discapacitat, promovent un envelliment saludable.
- Fer constància del nom complert de la llei de la dependència, “Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència” (39/2006).
- Fer referència a la llei catalana de serveis socials (12/2007).

• Aportacions a l’Objectiu 2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals:

- Les entitats creuen que en aquest apartat el PAM ha de reconèixer el paper important i reivindicatiu que tradicionalment han tingut les associacions de Barcelona ciutat. Les associacions són imprescindibles per crear, liderar i posar en marxa projectes, promovent canvis socials. Hem de dir que és especialment significatiu tot el moviment associatiu de persones amb discapacitat i/o els seus familiars, que de forma voluntària i altruista han dedicat una part del seu temps i sovint dels seus recursos a participar en una associació. L’exercici del
dret fonamental d’associació ens permet aprofundir en els valors democràtics de la ciutadania i aconseguir així societats més diverses, justes i democràtiques.
- Elaborar el Pla de Suport a l’Associacionisme i incentivar la relació entre les associacions de la ciutat i l’Ajuntament i les polítiques de suport.
- Facilitar i simplificar els processos administratius a les entitats.
- Revisar les subvencions, convenis i concerts al context actual que viuen les entitats de la ciutat.
- Potenciar i, en alguns casos, reordenar els òrgans de participació de l’Ajuntament.
- Promoure sinèrgies entre les entitats de la ciutat.

• Aportacions a l’Objectiu 3. Agents econòmics i centres de coneixement:

- Es vol deixar constància de la preocupació pel que fa a una nova normativa, anunciada recentment, que té com a objectiu eliminar les llicències que atorga l’administració municipal per obrir un petit comerç, amb l’argument d’agilitzar l’obertura i funcionament dels establiments. ECOM creu que una norma d’aquest tipus, que preveu que per obrir un comerç únicament calgui una comunicació prèvia i una mínima documentació, i que deixa els mecanismes de control a posteriori, anirà en detriment de l’accessibilitat dels establiments ja que a priori no hi haurà cap exigència en aquesta línea.
- Per tant, referent a l’obertura de nous locals, l’Ajuntament no hauria de concedir llicències si aquests no compten amb els corresponents criteris d’accessibilitat que marca la legislació vigent. Pensem que amb altres criteris de salut i seguretat l’Ajuntament és molt estricte, però en els criteris d’accessibilitat considerem que és més permissiu. Actualment, no hi ha contemplat un protocol d’inspecció de nous locals per tal d’assegurar el compliment de les normes d’accessibilitat.
- Fomentar l’accessibilitat del petit comerç, reconeixent el paper important de socialització i proximitat que aquest comerç atorga al barri. Fer un pla d’accessibilitat del petit comerç que inclogui: informació sobre com fer accessibles els espais, possibilitat de subvencionar les
adaptacions que encara no siguin d’obligat compliment, facilitar mesures transitòries (p.ex. rampes mòbils) i reforçar la inspecció i sanció als comerços que incompleixin la normativa que sigui d’obligat compliment.
- Vetllar pel compliment de totes les normatives relatives a l’accés al treball de les persones
amb discapacitat. Donat el context actual de crisi, pensem que l’Ajuntament ha de vetllar més que mai per la generació d’ocupació, sobretot pels col•lectius amb més dificultats d’inserció sociolaboral.
- Reforçar l’accessibilitat en la mobilitat a la que fa referència tot aquest objectiu.

• Aportacions a l’Objectiu 4. Hàbitat urbà:

- Garantir l’ús d’un transport públic adaptat.
- Fer un estudi global de l'accessibilitat en els mitjans de transport i promoure visites guiades per tal de que les persones amb mobilitat reduïda s’habituïn a utilitzar el mitjans de transport i erdin la por a utilitzar-los.
- Es proposa que tots els vehicles comptin amb un llibre de vehicle que incorpori les mesures ’accessibilitat que incorpora, així com un manual pràctic per a la seva utilització i reparació bàsica. El llibre haurà d’incloure també especificació de la periodicitat les revisions, que en el cas de vehicles de transport regular seran de caràcter diari, així com registre de les revisions i
les incidències registrades.
- En referència a diferents mitjans de transport:
Taxi:
. Potenciar una llei del taxi, o modificar l’ actual, en la que s’ incorpori l’ accessibilitat de tots els taxis de l'àrea metropolitana, paulatinament (així com s’ha fet amb els busos).
. Garantir el manteniment del servei “Porta a Porta” per a les persones que ho necessitin i continuar treballant per millorar la seva gestió.
Autobusos:
. Assegurar el manteniment de la rampa mecànica i l’ús d’aquesta.
. Utilitzar un comandament a distància, per part de les persones amb mobilitat reduïda, en els mecanismes d'obertura d’aquesta rampa.
Marquesines:
. Utilitzar un comandament a distància per a la identificació de les marquesines i l'emissió de
missatges en les parades de Bus.
Metro:
. Utilitzar un comandament a distància per la identificació i l’obertura de la porta dels ascensors
del metro, així com per l'activació interior de l'ascensor i per les portes del vagó.