Convocats els Premis Reina Sofia 2009 d’accessibilitat universal de municipis

El Real Patronat sobre Discapacitat ha obert la convocatòria per als Premis Reina Sofia 2009 d’accessibilitat universal de municipis, que tenen la finalitat de recompensar els municipis que han desenvolupat una labor continuada, portada a terme en un període de temps no inferior a cinc anys, en el camp de l'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat al mitjà físic, l'educació, l'oci, la cultura, l'esport, el transport, el turisme i les noves tecnologies de la informació i de la comunicació, que, un cop avaluada, els resultats d’aquesta mereixin aquesta distinció. Les candidatures han d’obrar no més tard del dia 1 d'octubre de 2009, a la Secretaria General del Real Patronat sobre Discapacitat, carrer Serrà 140, 28006, Madrid.
Podeu consultar el text íntegre del Butlletí Oficial de l’Estat que fa referència a aquesta convocatòria en el següent enllaç:
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/08/pdfs/BOE-A-2009-9534.pdf