El CERMI demana que el cost de les obres d'accessibilitat dels edificis vagin a càrrec de les comunitats de veïns

La modificació de la Llei de Propietat Horitzonal perquè les obres i actuacions que s’hagin de fer per qüestió d’accessibilitat a les comunitats de propietaris siguin assumides en la seva integritat, independement del seu cost, per les pròpies comunitats de veïns, serà una de les prioritats legislatives del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) per als dos primers anys de la nova legislatura.

Així ho ha anunciat el CERMI que ho demanarà als Grups Parlamentaris i al Govern Central, “donat que la reforma d’aquesta legislació resulta absolutament inaplaçable, ja que hi ha un gran nombre de persones amb discapacitat i persones grans en situació d’absoluta indignitat, ‘presoners’ a casa, sense poder entrar ni sortir dels seus domicilis amb normalitat”.

L’actual normativa, modificada l’any 2003, fa obligatòries les obres i actuacions d’accessibilitat en els edificis, sempre que el cost no superi l’import de tres mensualitats d’ingressos per quotes de la comunitat de propietaris en qüestió. Quan l’obra supera aquest import, el cost l’ha de cobrir el veí amb discapacitat o més gran de 70 anys.

El CERMI considera que aquest límit de les tres mensualitat és discriminatori i exigeix que es canviï la Llei per tal que desaparegui, i demana que tota obra i actuació que es dugui a terme per qüestió d’accessibilitat en els edificis sigui assumida per la comunitat.