ECOM celebra l’ajornament de l’ordre que excloïa les ONG locals i autonòmiques dels ajuts del 0,7% de l’IRPF

- ECOM reconeix l’esforç fet pel govern català per aturar aquest ordre i, en especial, del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i la seva consellera, Carme Capdevila.

- ECOM considera que el conjunt de les entitats socials de Catalunya així com els partits polítics hem d’aprofitar aquesta moratòria d’un any per aconseguir arrencar una reforma del sistema en el sentit de territorialitzar aquests fons i de donar participació als governs autonòmics en raó de les seves competències exclusives en polítiques socials.

- Com a representant de la discapacitat física a Catalunya, ECOM declara que la pèrdua del finançament procedent del 0,7% de l’IRPF repercutiria molt negativament en la qualitat de vida del col·lectiu ja que bona part dels serveis de Catalunya d’atenció a persones amb discapacitat física són gestionats per associacions que es financen amb fons públics.

ECOM, com a representant del col·lectiu de persones amb discapacitat física a Catalunya, posa de manifest la seva satisfacció per l’anunci fet ahir per la ministra d’Educació, Polítiques Socials i Esports d’ajornar l’aplicació de l’ordre que retalla les subvencions a les entitats que no actuïn més enllà de la seva comunitat autònoma. ‘Aquesta moratòria d’un any ens dóna marge perquè les entitats socials així com els partits polítics puguem treballar l’estratègia per aconseguir arrencar una reforma del sistema’, comenta M. José Vázquez, presidenta d’ECOM. ‘Aquest any de marge que ens donen no ha de servir, com ha manifestat la ministra Cabrera, per donar temps a les entitats locals i autonòmiques per tal que s’estatalitzin sinó que hem d’aprofitar aquest temps per aconseguir un canvi cap a un sistema que tingui en compte la realitat territorial i les necessitats socials específiques, com la població, la proporció de contribuents que marquen la casella, etc., així com per aconseguir la participació dels governs autonòmics en la gestió dels fons’, afegeix.
LA IMPORTÀNCIA DELS AJUTS DEL 0,7% DE L'IRPF PER A LES ENTITATS D'ECOM
Les entitats d’ECOM (actualment 165, 130 de les quals són de Catalunya) han rebut històricament, en concret des de 1989, finançament procedent de la convocatòria de l’IRPF, ajut gràcies al qual s’han finançat projectes adreçats al col·lectiu de persones amb discapacitat física com serveis d’atenció al soci, d’atenció domiciliària i, especialment, projectes d’inversió en nous equipaments, com residències o centres d’atenció diürna, o bé per a l’adequació i millores dels ja existents. En els darrers deu anys, les entitats d’ECOM han recaptat a través de la convocatòria del 0,7% de l’IRPF 6.628.626 euros. En l’últim any, la recaptació va ser de 1.413.500 euros. ‘L’import aconseguit el 2008 del 0,7% de l’IRPF va suposar un gran impuls per a les nostres entitats per tal de poder fer realitat els seus projectes. Va ser per nosaltres una fita important. Ens costa imaginar un escenari sense aquest finançament o amb una quantitat més petita’, comenta M. José Vázquez, presidenta d’ECOM.
Gràcies a aquests diners, durant els darrers 10 anys, les entitats d’ECOM han posat en funcionament 8 serveis d’acolliment residencial amb capacitat per a 153 places i 11 serveis d’atenció diürna amb capacitat per a 332 places. Actualment, hi ha altres projectes d’inversió d’entitats membres d’ECOM que estan en marxa, alguns dels quals s’estan iniciant i altres es troben en avançat estat d’execució: 8 serveis d’acolliment residencial amb capacitat per a 232 persones i 5 serveis d’atenció diürna amb capacitat per a 217 places.
Tots aquests projectes, que s’han programat d’acord amb les necessitats territorials i sectorials establertes per la Generalitat de Catalunya, compten amb el 50% de cofinançament provinent del govern català, amb acords municipals en què els ajuntaments corresponents cedeixen a les entitats el terreny o l’edifici on ubicar el nou servei. Tots aquests serveis formen part de la xarxa de serveis socials que ha de donar resposta al nou marc legislatiu català a través de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials i la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, de caràcter estatal.
M. José Vázquez, presidenta d’ECOM, està convençuda que ‘la pèrdua del finançament procedent del 0,7% de l’IRPF repercutiria molt negativament en la qualitat de vida del col·lectiu així com en l’exercici dels seus drets ja que bona part dels serveis de Catalunya que actualment atenen a persones amb discapacitat física són gestionats per associacions que es financen amb fons públics, com és el cas de la majoria de les entitats d’ECOM’, explica.