V Concurs d'expressions artístiques: 'L'art inclusiu'

L'associació Roosevelt, de Cuenca, convoca per cinquè any consecutiu un concurs d'expressions artístiques en les disciplines de pintura, escultura i artesania per a persones amb discapacitat física més grans de 14 anys -o que els compleixin durant el 2012-.

El primer i segon premi de cada categoria estan premiats amb una dotació econòmica i un diploma. A més, les obres premiades podran incorporar-se al catàleg d'exposicions itinerants de l'entitat.

Els treballs es podran entregar entre el 7 i el 25 de maig del 2012, ambdós inclosos.

Tot seguit, podeu consultar les bases del concurs:

Bases Generals

1. Podran presentar els seus treballs per al concurs discapacitats físics majors de 14 anys, o que els compleixin durant el 2012.

2. Els treballs tindran tres disciplines: pintura, escultura i artesania.

3. Els treballs es podran lliurar des del 7 al 25 maig 2012 ambdós inclosos, en la següent adreça: Associació Roosevelt, Avda. del Mediterráneo, 10, bajo, C.P. 16004 Cuenca.

No s'admetran els treballs presentats amb anterioritat o posterioritat a aquest termini. Amb posterioritat a aquest termini només seran admesos a concurs aquells enviaments postals el matasegells dels quals evidenciï que van ser enviats dins del termini.

4. Acompanyant els treballs es presentarà un sobre a l'interior del qual figurin les següents dades:
- Nom del participant.
- D.N.I.
- Adreça.
- Codi Postal.
- Telèfon.
- Fax.
- Correu electrònic.
- Disciplina.
- Títol.
- Edat.
- Certificat de discapacitat. No és necessari si ha participat en edicions anteriors.

5. Les obres premiades passaran a formar part de l'Associació Roosevelt, que es reserva el dret de propietat, reproducció i difusió de les obres premiades, amb menció explícita dels seus autors.

Les obres premiades podran incorporar-se al catàleg d'Exposicions itinerants de l'Entitat.

6. Amb les obres premiades i seleccionades s'organitzarà una exposició, al mes de juny.

7. La decisió del Jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer als mitjans de comunicació i als premiats el dia de la inauguració de l'exposició. El jurat estarà compost per persones expertes del món de l'art.

8. Les obres no premiades hauran de ser recollides pels participants en el termini de dues setmanes a partir del dia següent a la finalització del termini de finalització del concurs, quan siguin de Cuenca. La resta d'obres les retornarà l'Associació.

9. Els premis ascendeixen a 4.050 euros (673.863,30 pessetes), repartits en les següents disciplines:

- Pintura
- 1 º Premi: 850 Euros i diploma
- 2 º Premi: 500 Euros i diploma
- 3 º Premi: Diploma

- Escultura
- 1 º Premi: 850 Euros i diploma
- 2 º Premi: 500 Euros i diploma
- 3 º Premi: Diploma

- Artesania
- 1 º Premi: 850 Euros i diploma
- 2 º Premi: 500 Euros i diploma
- 3 º Premi: Diploma

Aquests premis podran declarar deserts.
10. Els treballs se sotmetran a un procés de preselecció previ a la seva exposició.

11. Els treballs presentats al V Concurs d'Expressió Artístics: "L'Art Inclusiu", no hauran estat presentats a cap altre concurs. L'incompliment de les bases provocarà la no admissió del treball a concurs, la desqualificació del treball en el procés de valoració, la retirada del treball de l'Exposició o la pèrdua del premi i la seva quantia segons el cas.

12. En totes les obres s'indicarà clarament la categoria a la qual es presenta.

13. El transport de les obres, el lliurament, anirà a càrrec del participant, la devolució de les obres no premiades corre al càrrec de l'Associació. Aquesta posarà el màxim zel en la cura de les obres rebudes. Així mateix, en la devolució s'intentarà empaquetar de manera que les obres no pateixin cap desperfecte.

14. Tots els participants pel sol fet de concursar accepten íntegrament aquestes bases.

Base per categories:

Pintura
1. Les obres es presentaran en paper, llenç o qualsevol altre suport i dimensió, preferiblement una dimensió màxima de 60 x 35 cm.
2. La tècnica serà lliure.
3. Cada participant pot presentar un nombre màxim de tres obres per categoria. Per a aquestes i altres categories s'entén com a autor la persona que ha realitzat el treball.

Escultura
1. Les obres podran ser elaborades amb qualsevol tipus de material.
2. La dimensió de les obres serà lliure. Es requerirà la presència de l'autor en cas de precisar l'obra d'un muntatge especial i es consultarà amb l'Associació en cas d'escultures de grans dimensions.

Artesania
1. Els articles estaran elaborats en qualsevol dels materials amb què treballi la persona participant.

Més Informació:
Asociación Roosevelt
969 23 06 32
roosevelt@telefonica.net
Avda. del Mediterráneo 10, bajo, C.P. 16004 Cuenca