Els animals com a recurs terapèutic: Bases i experiències d’aplicació

L’escola universitària de la Creu Roja, en el marc de la seva oferta de formació continuada, fa un curs per divulgar el coneixement sobre el potencial terapèutic dels animals i fomentar-ne l’ús tot mostrant experiències i resultats de la seva utilització en la salut de les persones.
Adreçat a professionals de la salut en general i específicament que treballin en àmbits
susceptibles d’aplicar-hi aquest tipus de recurs; el curs també poden fer-lo persones interessades en el tema. Rosa Capellas n’és la coordinadora, i el Professorat estarà format per professionals amb experiència, tant a nivell teòric com d’aplicació.

Continguts o temari:
Antecedents de la relació del ser humà amb els animals. Orígens i evolució de la utilització dels animals amb finalitats terapèutiques. Els animals com a recurs
terapèutic: Efectes en la persona a nivell cognitiu,afectiu,psicomotor i social.
Metodologia d’aplicació. Bases metodològiques de la teràpia assistida amb animals. Bases metodològiques de la utilització d’animals per a assistència. Característiques comportamentals i comunicatives de l’animal: La seva interpretació i utilitat.
Aspectes a tenir en compte en relació a la salut. Mesures higièniques. La salut i el benestar de l’animal. Habilitats específiques per el treball amb cada col·lectiu.
Exposicions sobre diferents experiències dutes a terme amb persones grans, amb malaltia mental, criatures i joves.

Objectius:
- Conèixer els principis en què es fonamenta la teràpia assistida amb animals.
- Diferenciar-ne les diferents modalitats i aplicacions.
- Identificar els seus efectes terapèutics en la salut de les persones.
- Identificar les estratègies metodològiques per a la seva aplicació.
- Conèixer les mesures a tenir en compte en la convivència amb l’animal.
- Identificar aspectes relacionats amb la cura de l’animal.
- Aplicar estratègies bàsiques d’ educació.
- Compartir diferents experiències dutes a terme en el nostre entorn i els resultats obtinguts.

Metodologia:
Sessions teòriques amb l’aportació de material audiovisual. Aplicacions en situacions pràctiques a partir de les aportacions per part de les persones assistents.

Total hores: 21 hores
Dates i horari: Del 5 al 26 de juny del 2012. Dimarts i dijous de 17h a 20h.
Nº de places: 25
Codi: TA
Preu: 185 €

Inscripcions:
Enviar dades personals i de contacte a formaciocontinuada@escola.creuroja.org
A partir del 29 de maig de 2012, l’Escola es posarà en contacte per formalitzar el pagament i la matrícula al curs.
L’Escola es reserva el dret d’anular els cursos de formació continuada si no s’arriba a un mínim de participants.