Aprovada la Cartera de Serveis Socials de Catalunya

El Govern ha aprovat avui la Cartera de serveis socials, que recull les prestacions que el Sistema Públic de Serveis Socials ha d’oferir i el nivell de creixement i d’intensitat que cal assolir en la seva prestació al final del període 2008-2009.

En total, l’avantprojecte contempla 127 serveis, l’accés a 72 dels quals, estarà garantit per llei. Entre aquests es troben els serveis especialitzats d’atenció a la infància i l’adolescència o el servei de prevenció de les situacions de dependència. Aquestes prestacions es divideixen en tres categories: de serveis, econòmics i tecnològics.

La Cartera inclou les prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques de responsabilitat de la Generalitat i dels ens locals. Distingeix entre prestacions garantides, que seran exigibles com a dret subjectiu, i prestacions no garantides, que només ho seran d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i atenent als principis de prelació i concurrència.

També s’han determinat diverses prestacions de serveis no gratuïtes en les quals s’estableix el cost de referència, el mòdul social -és a dir, el cost dels serveis d’atenció personal, educativa i social que són sempre a càrrec de l’administració responsable- i el copagament màxim de les persones beneficiàries.

La Cartera estableix la possibilitat de demanar el copagament d’aquelles prestacions que comportin substitució de la llar, alimentació, vestit, neteja de la llar i allotjament. Així mateix, els ens locals poden sotmetre a copagament la prestació de teleassistència i la d’ajut a domicili. L’import variarà en funció de la capacitat econòmica de la persona beneficiària.

Font: Departament de Premsa del Departament d’Acció Social i Ciutadania.