Un estudi mostra les duplicitats Estat-Generalitat en polítiques socials

Un informe recent de l’Institut d’Estudis Autonòmics ha analitzat les duplicitats funcionals i organitzatives entre l’Estat i la Generalitat.
L’estudi inclou diversos apartats que tenen relació amb les associacions i fundacions, i amb les polítiques socials, concretament amb temes com la dependència, la protecció de menors, les subvencions de l’IRPF, les polítiques actives d’ocupació, el dret a l’habitatge, l’atenció a la discapacitat, les polítiques de gènere, els serveis socials i el voluntariat.
L’estudi assenyala i analitza les invasions competencials de l’Estat en l’àmbit de les polítiques socials que són competència exclusiva de la Generalitat, i les dificultats funcionals i els costos econòmics que generen aquestes duplicitats.
Un dels exemples que analitza l’informe és el del 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials. El Tercer Sector Social català ha viscut de prop els incompliments de l’Estat en aquesta matèria. Primer, perquè any rere any les entitats socials catalanes han rebut només entre un 12% i un 14% d’aquests fons, un percentatge que està molt per sota del 19% que ens correspondria per població, i del 25% que ens correspondria d’acord amb l’aportació dels contribuents catalans. Segon, perquè la Generalitat és qui hauria de gestionar i distribuir a Catalunya aquests recursos, d’acord amb les competències exclusives que li atorguen la Constitució i l’Estatut en polítiques socials. I, tercer, perquè l’Estat fins i tot ha incomplert dues sentències de 2010 del Tribunal Suprem i del Constitucional que l’obligaven a transferir aquests fons al govern català.