Administracions Públiques confirma al CERMI que els deutes per subvencions entren en el nou mecanisme d'eradicació de la morositat

El ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha confirmat al CERMI que els deutes de les administracions territorials amb organitzacions socials de caràcter no lucratiu derivades de subvencions públiques entren en el fons social inclòs en el nou mecanisme d'eradicació de la morositat aprovat pel Govern.
Un cop solucionada aquest dubte, les organitzacions socials sense ànim de lucre (associacions, fundacions, etc.) Podran instar que es tinguin en compte totes les obligacions de pagament que hagin contret amb elles les administracions públiques, tant les de naturalesa comercial, com les que procedeixen de concerts i convenis, a les quals s'afegeixen ara les canalitzades a través de subvencions.
Això és especialment rellevant per al sector de la discapacitat, en què moltes de les obligacions de pagament pendents de les administracions revesteixen la forma de subvenció, com ocorre en l'àmbit de l'ocupació protegida (centres especials d'ocupació).
Fins ara, els deutes que portaven causa de subvencions no havien entrat en els anteriors mecanismes de pagament a proveïdors, pel que aquesta ampliació a tot tipus d'obligacions de pagament beneficiarà a moltes entitats socials de caràcter no lucratiu que no havien pogut acollir-se a aquestes operacions extraordinàries contra la morositat.
El Govern, a proposta del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, va aprovar dies passats un fons social proper als 700 milions d'euros destinat a saldar deutes amb entitats socials dins del nou mecanisme d'eradicació de la morositat promogut pel ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Font: CERMI