El projecte d’ordre de la Targeta Acreditativa de la Discapacitat, sotmès a informació pública

El dia 13 de gener de 2012 es va publicar al DOGC un Edicte del Departament de Benestar Social i Família pel qual es sotmet a informació pública el Projecte d’ordre de la Targeta Acreditativa de la Discapacitat. La finalitat d’aquesta publicació és donar participació a les persones interessades en el procés d’elaboració del projecte d’ordre esmentat per a que es puguin formular les al•legacions i les observacions que es considerin oportunes.

El període per a poder fer les corresponents al•legacions o observacions és de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació (data publicació: 13/01/2012).

Aquest projecte d’ordre es pot examinar a la pàgina web del Departament de Benestar Social i Família (www.gencat.cat/bsf) i, en hores d’oficina, a la seu del Departament (pl. De Pau Vila, 1, tercera planta, Palau de Mar, Barcelona) i als Serveis Territorials del Departament a Barcelona (c. Tarragona, 141-147. Barcelona), a Girona (plaça de Pompeu Fabra, núm. 1. Girona), a Lleida (av. del Segre, núm. 5. Lleida), a Tarragona (av. Andorra, núm. 7 bis. Tarragona) i a les Terres de l’Ebre (c. Ruiz d’Alda, núm. 33. Amposta).

LA TARGETA ACREDITATIVA DE LA DISCAPACITAT

La targeta acreditativa de la discapacitat és una targeta que permet a les persones amb discapacitat legalment reconeguda, i amb residència habitual a Catalunya, acreditar de forma àgil i pràctica, el seu grau de discapacitat però, en cap cas, substitueix el corresponent reconeixement de grau.

Mitjançant l'Ordre ASC/512/2009, de 18 de novembre, de la targeta acreditativa de la discapacitat, es va crear la targeta i es van regular els criteris de concessió.

Les novetats que aporta, bàsicament, el nou projecte d’ordre, que hores d’ara està sotmès a informació pública, és que, la targeta acreditativa adquirirà els mateixos efectes que la resolució de reconeixement de grau de discapacitat (coneguda com a certificat de discapacitat); i que, a partir de l’entrada en vigor de la nova ordre, es modificarà el procediment d’expedició de la targeta i es passarà a fer l’emissió d’ofici de la corresponent targeta per aquelles persones que per primera vegada sol•licitin la valoració de la situació de discapacitat, o bé, per aquelles que hagin vist modificat el seu grau de discapacitat o barem de mobilitat reduïda com a conseqüència d’una revisió. Fins ara, les persones que volien disposar de la targeta acreditativa de la discapacitat l’havien de demanar explícitament.