Hisenda no millora la fiscalitat dels patrimonis protegits

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi) ha denunciat d’incompliment per part del Ministeri d'Economia i Hisenda del mandat legal que obligava el Govern a remetre a les Corts abans del final del 2009 un projecte de llei sobre millora del règim fiscal dels patrimonis protegits en favor de persones amb discapacitat.

El Cermi indica que la Llei 1/2009, de 25 de març, establia en la seva disposició final segona un mandat al Govern de remetre a les Corts en el termini de sis mesos un projecte de llei sobre millora del règim fiscal dels patrimonis protegits.

Vençut l’esmenta’t lapsus temporal, ni el Govern ni el Ministeri d'Economia i Hisenda no han presentat cap iniciativa legislativa en aquest sentit, malgrat les peticions del Cermi, per la qual cosa hi ha alarma en el moviment de la discapacitat.

El passat mes de maig, el Cermi va remetre a Hisenda un document de consideracions i propostes de reforma de la fiscalitat del patrimoni protegit de les persones amb discapacitat, que tractava d’aportar la visió la discapacitat organitzada sobre les reformes que havia d’experimentar aquesta institució per ser realment eficaç en la consecució de les finalitats per als quals es va crear. També es demanava la constitució d’un grup de treball entre el Ministeri d'Economia i Hisenda per abordar aquesta qüestió.

Segons el Cermi, Hisenda mai no va respondre a aquestes propostes i tampoc no ha avançat en cap iniciativa per complir l’obligació imposada per la Llei 1/2009.

"Una vegada expirat el termini legal", des del sector de la discapacitat s’exigeix al Govern que remeti amb urgència a les Corts el projecte de llei de millora fiscal dels patrimonis protegits, demanant el prèviament el semblar del Consell Nacional de la Discapacitat i de la Comissió de Protecció Patrimonial de les Persones amb Discapacitat, òrgans|orgues en els quals està representat el sector associatiu de la discapacitat".

Font: Solidaritat Digital