El CERMI comprovarà que les pàgines web de les principals empreses espanyoles siguin accessibles

El Comitè de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) crearà un Observatori dedicat a comprovar l’accessibilitat per a les persones amb discapacitat a les pàgines web de les principals empreses espanyoles. La Llei de Mesures d’Impuls de la Societat de la Informació, aprovada el 2007, estableix que totes aquelles grans empreses que es relacionin amb els seus clients i usuaris a través de mitjans electrònics, hauran de disposar de pàgines web accessibles, obligació que entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2009.

El seguiment de l’accessibilitat d’aquestes webs s’estendrà a sis empreses de cadascú dels sectors econòmics de major transcendència social: financer (banca i assegurances), distribució, subministraments essencials ( aigua, gas, electricitat), mitjans de comunicació, telecomunicacions i transport. L’incompliment de l’obligació d’accessibilitat de les pàgines web per part de les empreses pot implicar sancions per infracció de la legislació en matèria d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

El CERMI denunciarà a totes aquelles empreses que, estant obligades per llei, no compleixin en els terminis previstos, les normes d’accessibilitat de les seves pàgines d’Internet. Per a la realització d’aquest Observatori Digital, el CERMI compte amb l’ajuda de l’Imserso i de la Fundació ONCE, amb càrrec al conveni que aquestes dues institucions tenen subscrit per afavorir l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

Font: Crónica Social