El Govern català regula l'aplicació de la quota del 2% de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més treballadors

El Govern va aprovar el passat 19 d’abril un decret que regula l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de les persones amb discapacitat en empreses de 50 o més treballadors i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment. Un dels objectius d’aquesta nova mesura és establir els procediments d’intermediació laborals respecte de les persones amb discapacitat per tal aplicar a Catalunya la quota de reserva del 2% de la plantilla a favor de les persones amb discapacitat en empreses de 50 o més treballadors.

Com a novetat, el decret determina que quan el número final que resulti d’aplicar el 2% respecte del total de la plantilla de l’empresa sigui una fracció igual o més gran que 0,5 s’ha d’arrodonir per excés.

Així mateix, el decret defineix la forma en què s’ha de portar a terme la declaració d’excepcionalitat i l’aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva del 2%. Les situacions d’excepcionalitat poden ser degudes a algun dels motius següents:

a) Quan la no-incorporació d’una persona treballadora amb discapacitat a l’empresa obligada es degui a la impossibilitat que les oficines de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya, o en el seu cas, les agències de col•locació, puguin atendre l’oferta d’ocupació presentada, després d’haver efectuat totes les gestions d’intermediació necessàries per donar resposta als requeriments d’aquella.

b) Quan hi hagi, i així ho acrediti l’empresa obligada, qüestions de caràcter productiu, organitzatiu, tècnic o econòmic que motivin l’especial dificultat per incorporar persones amb discapacitat a la seva plantilla.

Les mesures alternatives que poden aplicar les empreses exceptuades de l’obligació de complir amb la quota de reserva són les següents:

a) La subscripció d’un contracte mercantil o civil amb un Centre Especial de Treball (CET) o amb una persona treballadora autònoma amb discapacitat, per a la prestació de serveis aliens i accessoris a l’activitat normal de l’empresa.

b) La subscripció d’un contracte mercantil o civil amb un CET o amb una persona treballadora autònoma amb discapacitat per al subministrament de primeres matèries, maquinària, béns d’equip o qualsevol altre tipus de béns necessaris per a l’exercici normal de l’activitat de l’empresa que opta per aquesta mesura.

c) La constitució d’un enclavament laboral, amb la subscripció prèvia del contracte corresponent amb un CET.

d) La realització de donacions i d’accions de patrocini, sempre de caràcter monetari, per al desenvolupament d’activitats d’inserció laboral i de creació d’ocupació de persones amb discapacitat, quan l’entitat beneficiària d’aquestes accions de col•laboració sigui una fundació o una associació d’utilitat pública, l’objecte social de la qual sigui, entre d’altres, la formació professional, la inserció laboral o la creació d’ocupació en favor de persones amb discapacitat que permeti la creació de llocs de treball per a aquelles i, finalment, la seva integració en el mercat de treball.

El decret també determina els òrgans competents dins del Departament d’Empresa i Ocupació en aquest àmbit i els diferents procediments d’aplicació, i estableix que la fase de seguiment del compliment per part de les empreses i entitats afectades s’unifica en un sol òrgan, la Direcció General de Relacions laborals i Qualitat en el Treball.