El pressupost per a atenció a la dependència el 2010 supera els 1.500 milions

El desenvolupament de la Llei de Dependència absorbirà el 2010 un total de 1.581,07 milions d'euros, el que suposa 422,38 milions d'euros més (36,5%) que els crèdits inicials a l'atenció a la dependència de 2009.

Segons es desprèn del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2010, presentat en el Congrés, aquest import atendrà tant al finançament del mínim garantit per l'Estat com a la del nivell convingut, així com a la cobertura d'altres despeses del Sistema (gestió a Ceuta i Melilla, sistema informàtic) i a les quotes socials dels cuidadores no profesinals. Addicionalment, el 2009 el Fons Especial de l'Estat per a la Dinamització de l'Economia i l'Ocupació ha destinat 400 milions, de caràcter excepcional i finalista, per a la promoció dels serveis d'atenció a la dependència, que s'han transferit a les comunitats autònomes per a la seva gestió.

977.000 BENEFICIARIS

Segons les dades del Sistema d'Informació de la Dependència, a 1 de setembre de 2009 havien sol·licitat el reconeixement 977.030 persones i gaudien de la condició de beneficiaris amb dret a prestacions del sistema un total de 654.035 persones.

El 2010, els ciutadans reconeguts com grans dependents i dependents severs ja estaran rebent els serveis contemplats a la Llei de Dependència, com serveis de prevenció, teleassistència, d'ajuda a domicili, centres de dia i de nit, així com d'atenció residencial i de promoció de l'autonomia personal. Excepcionalment, quan les administracions competents no puguin oferir aquests serveis, les persones en situació de dependència tenen dret a rebre a canvi prestacions econòmiques.

Front: Crónica Social