Les noves mesures de copagament afecten negativament les entitats socials d’atenció a les persones

La Confederació d’Associacions Empresarials del Tercer Sector Social d’Atenció a les Persones de Catalunya, ‘La Confederació’, de la qual forma part la Patronal ECOM, alerta que l’aplicació de les noves mesures de copagament que s’han instaurat en els darrers mesos en els àmbits socials, sanitaris, de justícia, etc., i que estan dissenyades inicialment per ser sufragades directament pels usuaris, estan causant greus problemes en les entitats socials, que es veuen en l’obligació d’assumir un rol de mediació i d’atendre als col•lectius destinataris (infants, persones grans, persones en situació de dependència o amb discapacitats, entre d’altres).
L’augment del copagament dels usuaris en els serveis assistencials a la gent gran i dependent (de l’1% a l’inici de 2011, fins el 13% anunciat per abans de l’estiu), les imminents mesures de copagament en l’àmbit sanitari (el tiquet moderador d’un euro per recepta, el copagament per alguns serveis hospitalaris o del transport sanitari no urgent), les noves taxes judicials, l’augment de les taxes de serveis educatius dels infants, entre d’altres, són algunes de les mesures que estan causant i causaran un fort impacte econòmic i dificultats en la gestió de les entitats socials.
La Confederació considera que en l’aplicació d’aquestes mesures els governs estan obviant la realitat dels col•lectius de persones institucionalitzades que estan rebent tots aquests serveis per mediació d’entitats socials. Es tracta d’entitats que, majoritàriament, formen part de la xarxa pública i, per tant, estan obligades a facilitar un seguit d’atencions i serveis determinats per la pròpia administració, com són, per exemple, el seguiment de l’atenció sanitària, el cobrament de les aportacions dels usuaris, l’escolarització dels infants, etc.
Des de La Confederació es vol posar de manifest la preocupació del sector pel fet que seran precisament les entitats socials les que, en primera instància, hauran de suportar el pagament de les noves taxes, impostos i copagaments dels usuaris atesos, per posteriorment repercutir-ho a aquests o a la mateixa Administració, quan aquesta determini que la persona atesa per decisió seva, no té prou recursos per fer-hi front. Tanmateix, és especialment rellevant fer constar que les entitats socials no tenen capacitat de decisió sobre els usuaris que ingressen en els seus dispositius assistencials i que han estat derivats per la xarxa pública.
En la mateixa línia, la manca de desplegament normatiu i l’indefinició, a data d’avui, dels circuits operatius per fer efectius alguns d’aquests copagaments (com per exemple la taxa de l’euro per recepta) agreuja aquesta situació i genera incertesa jurídica addicional als centres.
‘La Confederació’ considera que les conseqüències de tot això són doblement lesives per a les entitats, ja que:
- hauran d’assumir una major despesa pel fet de gestionar en nom dels usuaris la compra de serveis i productes afectats pel copagament o noves taxes.
- els impagaments dels usuaris poden augmentar, per disconformitat o incomprensió d’aquestes noves taxes i impostos, o bé per manca de capacitat econòmica.
Les entitats socials es veuen obligades a complir amb les normatives i, òbviament, no deixaran d’atendre a aquestes persones que formen part de col•lectius molt vulnerables, però cal que l’Administració tingui en compte que les organitzacions no poden suportar el cost d’aquestes noves mesures, el qual està repercutint negativament en la ja fràgil economia del sector.
Precisament per això, ‘La Confederació’ reclama als Governs:
- que tinguin en consideració el paper del sector social com a suport essencial de l’Administració en l’atenció a aquests col•lectius, un sector sempre obert a la col•laboració i abocat a la millora de la societat.
- que no forcin al sector social a assumir l’impacte de l’augment de copagaments o taxes sobre els usuaris.
- que de la mateixa manera que s’ha reconsiderat l’aplicació del tiquet moderador de farmàcia als establiments hospitalaris i a les mútues, es reconsideri l’abast de les noves mesures als establiments i serveis socials d’atenció a les persones.

‘La Confederació’ és l’organització que aglutina a les set associacions empresarials d’iniciativa social més representatives que actuen en el sector de serveis d’atenció a les persones a Catalunya: l’Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya – AEISC, l’Associació Empresarial d’Economia Social – DINCAT (Discapacitat intel•lectual de Catalunya), l’Agrupació Catalana de Centres de Profunds – ACCP, la Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç – UCCAP, l’Associació Empresarial ECOM (Patronal ECOM), la Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat – FEATE i l’Associació Patronal del Consorci de Salut i Social de Catalunya - CAPSS que, entre totes elles, representen un volum aproximat de 800 entitats i de 49.000 treballadors.