La Generalitat convoca el procés d'avaluació i acreditació de competències professionals

EL PROCÉS CONTEMPLA 1.300 PLACES PEL SECTOR DE LA DEPENDÈNCIA I 40 PER A LA INSTRUCCIÓ DE GOSSOS D’ASSISTÈNCIA, ENTRE ALTRES ÀMBITS
Els departaments d’Ensenyament i Empresa i Ocupació han convocat de forma conjunta el procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals, en què hi podran participar un màxim de 1.712 persones en set àmbits diferents. Està adreçat a persones que comptin amb competències professionals, adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, amb l’objectiu que puguin acreditar-les de manera oficial. La preinscripció es podrà realitzar telemàticament del 17 al 24 de juliol i la documentació justificativa s’haurà de presentar del 17 al 26 de juliol.
El procediment, que es durà a terme a 30 centres d’arreu de Catalunya, possibilitarà a les persones inscrites obtenir una certificació acumulable que permetrà l’obtenció, segons correspongui, d’un certificat de professionalitat, d’un títol de formació professional o d’ambdós. Amb aquesta certificació, a més d'acreditar que una persona és competent per desenvolupar una professió concreta, també es vol estimular els participants perquè prossegueixin la seva formació. Alhora, el fet de disposar d’un certificat oficial atorga major ocupabilitat i major seguretat en la conservació del lloc de treball.

Les acreditacions es faran d’acord amb unitats de competència de diferents qualificacions professionals, elaborades per l’Institut Català de les Qualificacions Professionals, que també donarà suport als departaments d’Ensenyament i Empresa i Ocupació per a la realització d’aquest procediment.

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS EN SET ÀMBIT DIFERENTS
Les 1.712 places per realitzar les acreditacions es faran en set àmbits diferents: dependència (1.300 places), formadors ocupacionals (50), instrucció de gossos d’assistència (40), condicionament físic (60 places), ioga (112), bastides tubulars (50) i tractament amb biocides (100). Aquests àmbits es desglossen en qualificacions professionals i en unitats de competència. Per exemple, en l’àmbit de la dependència trobem dues qualificacions, la d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials i la d’atenció sociosanitària a persones en el domicili. I en aquesta darrera qualificació, exemples d’unitats de competència, entre altres, són desenvolupar intervencions d'atenció física o bé desenvolupar intervencions d’atenció sociosanitària.

En aquesta edició s’ha prioritzat l’àmbit de la dependència, que compta amb el major nombre de places, atès que es tracta d’un sector que ha generat molts llocs de treball en els darrers anys per l’envelliment de la població i pels canvis socials. A més, d’acord amb la normativa vigent, l’any 2015 el 100% dels treballadors en aquest àmbit hauran d'estar titulats o acreditats.

INSCRIPCIÓ
El termini de presentació de sol•licituds d’inscripció és del 17 al 24 de juliol de 2013, ambdós inclosos. Per realitzar la inscripció convé disposar de la informació continguda a l’Informe de Vida Laboral de la persona interessada. Caldrà emplenar telemàticament la sol•licitud a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) a la web de la Generalitat (http://www.gencat.cat) i lliurar la documentació justificativa dels requisits i mèrits al•legats del 17 al 26 de juliol. Es preveu que el llistat definitiu de preinscripció d'admesos, en llista d'espera i exclosos es publiqui entre els mesos de setembre i octubre, i que el desenvolupament del procés es dugui a terme entre els mesos d’octubre i desembre.