La nova Llei de rehabilitació permet ocupar sòl públic per instal3lar ascensors i eliminar barreres en edificis

La nova Llei de Rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, que ja ha estat publicada al Butlletí Oficial de l'Estat, permetrà ocupar les superfícies d'espais lliures o de domini públic que siguin indispensables per a la instal·lació d'ascensors o altres elements, quan no resulti viable, tècnica o econòmicament, cap altra solució per garantir l'accessibilitat universal i sempre que asseguri la funcionalitat dels espais lliures, dotacions públiques i altres elements del domini públic.
De la mateixa manera, podran ocupar-se, en aquestes mateixes condicions, superfícies comuns d'ús privatiu, com ara vestíbuls, replans, sobrecobertes, voladissos i porxos, tant si s'ubiquen a terra, com en el subsòl o en el vol.

A aquests efectes, afegeix la nova llei, els instruments d'ordenació urbanística garantiran l'aplicació d'aquesta regla, bé permetent que aquelles superfícies no computin a efectes del volum edificable, ni de distàncies mínimes a límits, altres edificacions o la via pública o alineacions, bé aplicant qualsevol altra tècnica que, de conformitat amb la legislació aplicable, aconsegueixi la mateixa finalitat.

Amb aquesta mesura, reclamada pel col • lectiu de la discapacitat des de fa anys i finalment consagrada en un text legal, es facilita la solució de greus problemes d'accessibilitat en edificis d'habitatges en què resultava impossible, per raons tècniques o econòmiques, instal • lar ascensors o altres elements anàlegs. En autoritzar per llei l'ocupació de domini públic (voreres, àrees d'aparcament o zones verdes, per exemple) podrà dotar d'accessibilitat a immobles que no tenien la mateixa i en què no podia actuar per impossibilitat material o econòmica.