Llum verda a l'avantprojecte d'adaptació a la Convenció de l'ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat

El Consell de Ministres va aprovar el passat 23 de juliol un avantprojecte de llei per adequar la legislació espanyola a la Convenció de l'ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que modificarà 10 lleis i que elevarà del 5% al 7% la reserva d'ocupació pública per als ciutadans amb discapacitat, entre altres mesures.

Aquest paquet de reformes normatives és, segons el Govern, el primer pas d'altres modificacions legals que ja s'estan preparant i que s'aprovaran en els pròxims mesos.

De moment, el text a què ha donat llum verda el Gabinet converteix en obligació legal la pràctica adoptada ja per algunes administracions públiques d'elevar del 5% al 7% la reserva d'ocupació per a persones amb discapacitat. Segons el document, el 2% d'augment s'haurà de cobrir amb treballadors amb discapacitat intel·lectual.

SANCIONS
També en matèria d'ocupació, l'avantprojecte ordena l'Executiu que, en el termini d'un any, promogui mesures per assegurar el compliment de la reserva del 2% dels llocs de treball per a persones amb discapacitat en les empreses de més de 50 treballadors.

D'altra banda, el document endureix el règim sancionador en matèria d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. D'aquesta forma, si les institucions que presten serveis socials fessin una infracció molt greu, els podria suposar la inhabilitació definitiva per a l'exercici d'aquestes activitats.

També hi haurà modificacions en els processos judicials en els quals es dedueixi que hi ha hagut discriminació per raó de discapacitat, ja que s'invertirà la càrrega de la prova. És a dir, correspondrà a la part demandada provar que no hi ha hagut discriminació, com succeeix ja en els casos de discriminació per raó de gènere.

SANITAT
L'avantprojecte, que haurà de ser dictaminat pel Consell d'Estat, estableix igualment que la informació sanitària que rebin els pacients haurà de ser accessible i estar adaptada a les seves diverses capacitats, com passarà també amb el consentiment per sotmetre's a una operació.

TRANSPORTS
El document indica, de la mateixa manera, que tots els projectes d'infraestructures d'interès general de transport, com carreteres, ferrocarrils, aeroports i ports promoguts per l'Administració General de l'Estat hauran d'incorporar una memòria d'accessibilitat que analitzi les exigències i determini les solucions tècniques necessàries per garantir l'accés universal a tots els ciutadans amb discapacitat.

En matèria de protecció civil, regula protocols d'actuació específics per garantir l'assistència a les persones amb discapacitat en situacions d'emergència.

Prohibeix també la discriminació per discapacitat als contractes d'assegurances, de tal manera que no es podrà denegar l'assegurança a les persones amb discapacitat per aquest motiu, ni se li podran imposar condicions més costoses que a la resta de la població.

L'avantprojecte reconeix legalment l'Observatori Estatal de la Discapacitat, com a instrument tècnic de l'Administració General de l'Estat. Amb caràcter anual, aquest òrgan confeccionarà un informe sobre la situació i evolució de la discapacitat a Espanya, que s'elevarà al Consell Nacional de la Discapacitat, per a coneixement i debat.

Font: Europa Press