El Departament d'Acció Social i Ciutadania estudia establir una quantitat mínima en les ajudes de la llei de la dependència

El Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Genealitat de Catalunya estudia establir una quantitat mínima en concepte de prestació econòmica per als beneficiaris de la llei de la dependència. Aquesta mesura beneficiaria sobretot les persones que reben ajudes de naturalesa similar i aquelles a les quals, a l'hora de calcular la prestació a rebre, s'aplica una deducció, segons va informar el govern en un comunicat el passat 19 de març. La voluntat del departament que dirigeix Carme Capdevila és fixar una quantia mínima en concepte de dependència que serà o bé igual que la pensió mínima no contributiva –320 euros– o bé la meitat de la prestació que li correspondria si no s'apliqués la corresponent deducció del complement de la pensió de gran invalidesa.

Segons s'explicava en el comunicat, el govern estatal ha establert que hi ha una sèrie de prestacions que són objecte de deduccions amb l'objectiu d'evitar que es produeixin duplicitats en la percepció de prestacions econòmiques. És el cas del complement de gran invalidesa, de l'assignació econòmica per fill a càrrec més gran de 18 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 75%, o del subsidi de suport a una tercera persona. En tots aquests casos, en entendre que es tracta de prestacions de la mateixa naturalesa i amb unes finalitats anàlogues a les que se sol·liciten a través de la llei de la dependència, la normativa obliga a deduir aquests conceptes a l'hora de calcular la prestació econòmica del beneficiari. La Generalitat, que assumirà el cost que suposi fixar aquest mínim, pretén augmentar així el nivell de protecció de les persones dependents que ja reben altres prestacions.