Només el 29% dels joves amb discapacitat a Espanya treballa

A Espanya viuen 163.650 persones amb discapacitat amb edats compreses entre 15 i 30 anys, de les quals només un 28,9% treballen, davant el 56,8% dels joves sense discapacitat que ho fan. Aquestes dades es desprenen d’un avenç de l’estudi "Els joves amb discapacitat a Espanya", realitzat pel Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi).

JESSICA HERNÁNDEZ. La taxa d’atur és pràcticament el doble entre les persones amb discapacitat, i mentre la taxa d’activitat dels joves a Espanya és del 66,2%, la dels joves amb discapacitat no arriba al 50%.

La situació de l’ocupació de les persones amb discapacitat en edat laboral es caracteritza per l’escassa participació en l’activitat a causa de diversos motius, que es relacionen amb la falta d’oportunitats laborals, que és el factor més important d’exclusió del mercat laboral. Així mateix, en moltes ocasions les ocupacions|usos a què accedeixen els joves amb discapacitat són poc qualificades i mal remunerades.
Les taxes d’atur resulten en general altes per a tot el col·lectiu, sent les persones amb discapacitats de l'audició les que, com a mitjana, s’apropaven més a les xifres d’atur de la població general en el moment de realitzar-se l’estudi.
El Cermi ha realitzat aquesta anàlisi utilitzant l'Enquesta de Discapacitat, Autonomia Personal i Situacions de Dependència, realitzada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), junt amb entrevistes i grups de discussió amb joves amb discapacitat, professionals i experts.
S’ha fet atenció específica als principals temes de referència en joves, com a formació, ocupació|ús, habitatge, salut, lleure, noves tecnologies i discriminació per motiu de discapacitat.
De l’estudi es deriva que el procés d’inclusió escolar de les persones amb discapacitat a Espanya mostra signes de cert estancament i, segons els experts consultats, la Secundaria és l’etapa on es presenten majors dificultats per a la permanència de les persones amb discapacitat en el sistema educatiu, per motius acadèmics i altres dificultats d’integració social i afectiva.
En l’àmbit universitari, tanmateix, els resultats semblen més encoratjadors, situació que en bona mesura es pot relacionar amb la generalització de serveis de suport a l’estudiant a les universitats espanyoles.
El percentatge de joves amb discapacitat amb estudis professionals de grau superior i universitari és sota (6% davant 16,2%). A més, les dones presenten resultats educatius en general inferiors als dels homes en els nivells d’estudis primaris, secundaris i ensenyaments professionals de grau superior.
Segons aquesta investigació, aproximadament el 40% de la població jove amb discapacitat afirma haver-se sentit discriminada en els últims 12 mesos en àmbits educatius o formatius a causa de la seva discapacitat. A més, de forma general, un terç dels joves amb discapacitat reconeixen haver-se sentit discriminats per motius de discapacitat almenys algunes vegades i més del 10% reconeixen discriminació de manera habitual. Els àmbits on es percep major discriminació són les relacions socials, les activitats formatives, l’ocupació i la participació social.
De l’estudi es desprèn que la gran majoria dels joves amb discapacitat podrien ser tan autònoms com la resta dels joves si es donessin unes condicions adequades d’igualtat d’oportunitats en contexts normalitzats de formació, d’inserció laboral i d’accessibilitat a tot tipus de béns, serveis i productes.
El procés de transició cap a la vida adulta en condicions d’autonomia personal es presenta com un element fonamental. En aquest àmbit, els recursos i sistemes de suport per a l’accés a l’habitatge es mostren com a molt importants, donades les dificultats d’accés a l’habitatge evidenciades per a joves amb discapacitat; problemes que es relacionen tant amb adaptacions i ajuts tècnics com amb elements correctors del cost de l’habitatge, a través de promoció d’ajuts públics.
Aquesta investigació és el primer estudi sociològic dedicat genèricament a aquest segment de població. L’estudi complet de "Els joves amb discapacitat a Espanya" estarà disponible en breu i serà publicat en format de llibre dins de la Col·lecció Barclays que edita el Cermi amb el patrocini de la Fundació Barclays.
Font: Crònica Social