El Govern espanyol adapta la terminologia sobre discapacitat

El Govern va aprovar el 4 de desembre, a proposta de la ministra de Sanitat i Política Social, Trinidad Jiménez, el Reial Decret per adaptar la terminologia sobre minusvàlua i discapacitat, continguda al Reial Decret 1971/1999, a la Llei de Dependència i a la Classificació Internacional del Funcionament, de la Discapacitat i de la Salut (CIF-2001) de l'Organització Mundial de la Salut (l'OMS).

El terme genèric utilitzat al Reial Decret 1971/1999 per descriure la situació global de la persona era el de "minusvàlua". Amb el Reial Decret aprovat avui es realitza una adequació terminològica i conceptual, substituint el terme "minusvàlua" pel de "discapacitat". Així mateix, les referències que al Reial Decret 1971/1999 es feien a la "discapacitat" són substituïdes per "limitacions en l'activitat".

Així, el terme "grau de minusvàlua" és substituït pel de "grau de discapacitat". Totes les referències que fins al moment es venien realitzant al Reial Decret que es modifica al "grau de discapacitat", queden substituïdes per "grau de les limitacions en l'activitat".

La Llei de Dependència, en la seva disposició addicional vuitena, estableix que "les referències que en els texts normatius s'efectuïn a minusvàlids i a persones amb minusvàlua, s'entendran realitzades persones amb discapacitat". D'altra banda l'OMS va prendre la decisió, quan va revisar la CIF-2001, d'utilitzar "discapacitat" com a terme genèric que inclou dèficits, limitacions en l'activitat i restriccions en la participació, en lloc de "minusvàlua", per la connotació pejorativa d'aquesta paraula.

A més, el Reial Decret que s'aprova incorpora a la comissió Estatal per al Seguiment del Grau de Minusvàlua, ara de Discapacitat, un representant de la discapacitat organitzada.

CONSELL NACIONAL DE DISCAPACITAT I COMISSIÓ DE PROTECCIÓ PATRIMONIAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

El Govern també va aprovar dos reials decrets pels quals es modifiquen, respectivament, la regulació del Consell Nacional de la Discapacitat i la composició, funcionament i funcions de la Comissió de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat, per adaptar aquests dos òrgans|orgues a l'estructural ministerial que es va produir amb l'última remodelació del Govern.