El Govern impulsa la primera llei del Protectorat de les Fundacions per fer-les més eficaces i transparents

La regulació dóna resposta a les demandes de la societat civil, que reivindica una estructura de Protectorat més adient a la realitat social.
El Consell Executiu ha aprovat avui la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei del Protectorat de les Fundacions i les Associacions Declarades d’Utilitat Pública. D’aquesta manera, es dóna compliment a la disposició transitòria quarta del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, que estableix el règim jurídic del Protectorat per dur a terme les funcions que legalment té encomanades, amb plena seguretat jurídica, de forma eficaç i eficient.

L’impuls de la nova llei es deriva de la competència de la Generalitat en matèria de dret civil i té com a objectiu dotar el Protectorat dels instruments necessaris perquè pugui garantir l’exercici del dret d’associació de les declarades d’utilitat pública i el de fundació, constitucionalment reconeguts.

L’elaboració d’aquesta memòria és un pas important perquè suposa el punt de partida de l’Avantprojecte de la primera llei del Protectorat de Catalunya. Fins ara, mai el Codi Civil de Catalunya i les diferents iniciatives d’harmonització havien determinat el funcionament orgànic del Protectorat.

Catalunya té una societat civil molt dinàmica que utilitza sobretot com a fórmula jurídica la Fundació per desenvolupar, bàsicament, tasques vinculades al món cultural i el tercer sector. En alguns casos, aquestes societats pateixen problemes derivats de la situació econòmica, però també problemes derivats de la governança o, per exemple, d’adaptació a la realitat canviant. Davant aquesta situació, la mateixa societat civil ha demanat una major seguretat i eficàcia del Protectorat de Fundacions. L’impuls de la nova llei vol atorgar al Protectorat una estructura més moderna d’acord amb la realitat social.

La memòria de l’Avantpojecte de la llei del Protectorat preveu, principalment, entre d’altres qüestions:

- Definir l’organització interna del Protectorat, per generar les mesures de foment dels controls interns de les entitats i de responsabilització dels patrons, amb l’objectiu d’incrementar la col•laboració entre administracions i entitats per tal de coordinar les funcions de control i supervisió i d’implementar una cultura de la transparència, la imparcialitat i la no-discriminació que serveixi de garantia tant als finançadors privats com públics.

- Establir procediments sancionadors, com a mecanisme dissuasiu de conductes no legals i com a mesura de confiança per als qui contribueixen al finançament de les entitats.

- Constituir nous mecanismes per dotar de major eficiència i transparència els procediments de funcions administratives del Protectorat: com per exemple, definint el grau de participació de tercers.

- Crear la Funció Inspectora del Protectorat, com a element de garantia de control i regular-ne el procediment. En la memòria ja es preveu dotar aquesta nova funció de més recursos finançats amb pressupost del Departament de Justícia.

Font: Nota de premsa de la Generalitat de Catalunya