La Generalitat simplifica el sistema de concessió de subvencions

Beneficiarà especialment el Tercer Sector.

El Govern ha aprovat un nou sistema que unifica els criteris en la gestió general de les subvencions tramitades per l’Administració de la Generalitat i pels ens que conformen el seu sector públic. L'ús de paràmetres homogenis per part dels departaments de la Generalitat facilita a la ciutadania el funcionament del sistema i aporta major seguretat jurídica.

La simplificació del sistema de concessió de subvencions de la Generalitat dóna compliment al Pla de Govern per als anys 2013-2016 i al Pla de Suport al Tercer Sector Social amb la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.
Aquesta modificació respon al compromís del Govern a adoptar mesures per a la millora, la simplificació i la transparència en la gestió administrativa, i, més concretament, en relació amb els procediments de concessió de subvencions. Les mesures adoptades consisteixen a:

- Un model tipus de bases reguladores de subvencions en règim de concurrència competitiva. Es fa amb el propòsit que sigui d’ús general dins l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, tot garantint una regulació uniforme dels continguts aplicables amb caràcter general als diferents procediments de concessió de subvencions en aquell règim de concurrència. Per exemple, s’estableix el foment de la declaració responsable per evitar la presentació de documentació; el foment de la tramitació i la comunicació telemàtiques per evitar desplaçaments i comunicacions més costoses; o la possibilitat de reformular els projectes, entre d’altres.

- Instrucció per a la unificació de criteris en la gestió general de l’activitat subvencional de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic. Avança solucions homogènies i estableix criteris uniformes davant determinades problemàtiques detectades pels gestors públics de subvencions. La instrucció posa l’èmfasi en les despeses subvencionables i en determinats aspectes formals relatius a la documentació justificativa de la despesa i altres tràmits relacionats amb la fase de justificació de les subvencions.

- Implantació d’un sistema corporatiu d’informació i gestió de les subvencions de la Generalitat de Catalunya, que permetrà una gestió integral del cicle de vida de les subvencions i introduirà flexibilitat per adaptar-se a les noves convocatòries i a diferents models organitzatius de gestió. Es disposarà d’un únic sistema informàtic centralitzat, que permetrà simplificar la presentació de documentació i de comprovants de justificació, ja que es podrà fer d’un sol cop.