Aparcar en llocs reservats per a discapacitats serà falta greu

El Congrés ha aprovat la nova llei de trànsit, que consideraran faltes greus parar o estacionar en zones d’estacionament exclusiu per a persones amb discapacitat, al carril bus, en corbes, en canvis de rasant, túnels, passos inferiors, interseccions, o en qualsevol altre lloc perillós o en el que s’obstaculitzi greument la circulació o constitueixi un risc per als vianants.

El CERMI diu que aquesta mesura sol•licitada pel sector de la discapacitat als grups polítics al Congrés és molt positiva, ja que farà que més d’un pensi on aparca.

Font: Solidaritat Digital