El CERMI planteja reforçar el bloc d'autonomia personal de la Llei de la Dependència

Després d’haver-se acomplert el seu tercer any de vigència, el CERMI ha realitzat una valoració prèvia del desplegament i desenvolupament de la Llei a escala nacional durant els seus tres anys de vigència. Sol•liciten un protocol homogeni d'atenció a les persones amb discapacitat i una revisió profunda dels procediments administratius de les CC. AA, entre altres mesures.

El CERMI ha presentat, als Grups Parlamentaris, al Govern espanyol i a les CC.AA., un document de propostes per millorar la Llei de Promoció de les Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, perquè coneguin els seus plantejaments i s'incorpori la seva visió i les seves propostes al procés d'avaluació i revisió que s'ha d'obrir el 2010.

El Comitè ha demanat la realització d'"una revisió profunda dels procediments administratius establerts en les CC.AA. " per acabar amb els "terminis intolerables i inabastables", que s'estan produint amb generalitat. Per reduir els terminis d'espera de reconeixement de la situació de dependència i determinació del dret a les prestacions, el CERMI ha demanat la realització d'"una revisió profunda dels procediments administratius establerts en les CC. AA. des de la perspectiva de la simplificació i optimització dels recursos".

D'altra banda, en relació també al reconeixement de la situació de dependència, el CERMI ha estimat imprescindible l'establiment d'unes normes mínimes quant a la qualificació i el perfil professional de les persones que fan la valoració i el seu currículum formatiu.

Igualment i per continuar reduint temps d'espera a l'hora de rebre resposta, el Comitè ha proposat que les sol•licituds de revisió de les decisions administratives adoptades en relació amb el reconeixement de la situació de dependència i determinació del dret a les prestacions el Sistema, "passi a la Jurisdicció del Social" i que es creu una oficina d'informació i gestió de reclamacions.

Així mateix, ha considerat imprescindible que "aquells que compleixen els requisits perquè sigui reconeguda la seva situació de dependència puguin accedir a les prestacions i serveis que els correspongui, sense que això quedi condicionat per les possibilitats pressupostàries," com en l'actualitat succeeix. En aquest sentit el Comitè ha afegit que "les administracions haurien d'efectuar una planificació d'inversions que garanteixi plenament l'accés a les prestacions i serveis".

MODEL SOCI-SANITARI

El CERMI ha denunciat la "falta de desenvolupament dels models soci-sanitaris, i una absència de coordinació efectiva, al•legant que "l'aplicació de la Llei s'ha dirigit feia la delimitació de prestacions precises, més que a una consideració integral de la persona".

Així mateix, ha considerat precís plantejar un model bàsic de Programa Individual d'Atenció (PIA) comuna per a tot el territori nacional i ha exigit al Consell Territorial "que estableixi una posició i a criteris homogenis, que es respectin per totes les CC.AA, per determinar la participació del beneficiari en el cost del servei i acabar amb la diversitat de criteris que actualment apliquen les CC.AA. sobre això".

COPAGAMENT

Una vegada més, el sector de la discapacitat representat pel CERMI recorda la seva posició inamovible de la qual quedin exempts de realitzar aportacions les persones beneficiàries en situació de dependència menors de 65 anys la capacitat econòmica dels quals no superi 2,5 vegades el SMI, i que es limiti al 75% l'aportació màxima, en el cas dels serveis amb major càrrega de copagament. El CERMI ha recordat que l'Entitat té recorregut davant de l'Audiència Nacional el vigent acord de copagament i que serà la Justícia la que determini la seva adequació o no a la legalitat.

A més, considera convenient l'establiment d'un sistema de prioritats i criteris d'urgència en l'atenció de situacions d'emergència social, per evitar el solapament entre el sistema d'accés a serveis en funció del disposat en el PIA.

ASSISTENT PERSONAL

D'altra banda, el Comitè ha denunciat la "gairebé inexistent determinació de la prestació d'assistent personal". En aquest sentit, ha plantejat la modificació de la Llei perquè aquesta prestació s'obri a totes les situacions de dependència reconegudes, i per a tot tipus d'activitats, i no limitar-la com ocorre ara a les de gran dependència.

A més, per al CERMI, la prestació "ha d'anar dirigida a oferir suports a la persona per desenvolupar tot tipus d'activitats que promouen la vida independent, i no només a una part, com es regula ara, com les educatives o laborals." Així, ha reclamat la creació d'Oficines de Vida Independent, a cada província, sostingudes per la CC.AA., encarregades de difondre i promoure aquest estil de vida i gestionar les prestacions.

El CERMI ha sol•licitat a més l'ampliació del catàleg de serveis que estableix la Llei per incorporar noves prestacions de promoció de l'autonomia personal com els productes de suport i l'ajuts per a l'eliminació de barreres en l'entorn domiciliari, amb rang d'autèntic dret. També reclama la definició legal del Servei de Promoció de l'Autonomia Personal, que ara s'esmenta però manca de configuració legal, la qual cosa es ressent la seva extensió i aplicació generalitzada.

Altres aspectes demandats pel CERMI són l'aprovació dels criteris, recomanacions i condicions mínimes que hauran de complir els Plans de Prevenció i Atenció Primerenca de les CC. AA; la inclusió en el sistema d'informació del SAAD estadística de les dades sobre persones amb discapacitat i persones grans separadament i un major esforç normatiu per garantir que les entitats privades que aspirin a gestionar serveis relacionats amb el SAAD, compleixin amb la quota de reserva d'ocupació|ús per a persones amb discapacitat, entre altres mesures.

El CERMI planteja també revisar els fonaments constitucionals de la Llei perquè el Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència s'incorpori al Sistema de la Seguretat Social, quant a competències de l'Estat, a fi d'evitar el risc cert que sorgeixin 17 sistemes d'autonomia i dependència, dispars i diferents, que generen iniquitat.

Font: CERMI