EL CERMI demana un acord interinstitucional urgent que acceleri la implantació de la Llei d'Autonomia Personal

L'Assemblea del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha demanat un acord interinstitucional urgent que acceleri el desplegament de la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència i que 'permeti allunyar aquesta matèria del debat polític partidista i garanteixi la seva sostenibilitat financera a mitjà i llarg termini'.

El CERMI considera que s'ha d'avançar a l'any 2009, o abans si és possible, la revisió per part de les Corts Generals de la Llei i del Sistema per a l'Autonomia i la Dependència (SAAD), i que, prèviament, caldria un procès intens de consultes amb les Administracions territorials, els agens socials i els sectors socials més directament afectats. L’objecte d’aquesta revisió és paliar les dificultats que s'estan trobant i ampliar i millorar les condicions i prestacions del Sistema, amb especial atenció a la promoció de l'autonomia personal.

Així mateix, opina que cal aprovar amb urgència, negociant el seu contingut amb les part afectades, els desenvolupaments i acords pendents a escala estatal, com són el d’acreditació de serveis i centres, i el de participació de la persona usuària en el cost, és a dir, el que s’anomena copagament.

El CERMI apunta també com a punt a revisar el barem de valoració de la dependència aprovat el 2007 per tal de corregir les desviacions detectades i ajustar els barems perquè tota situació de necessitat de suport per a l’autonomia i dependència sigui valorada de la manera més adequada i correcta.

El representant de les persones amb discapacitat, demana que s’adoptin les mesures necessàries que garanteixin l’equitat territorial en el desplegament i aplicació de la Llei, de manera que s’eviti el sorgiment de subsistemes diferents en funció del territori, que agreugin les desigualtats entre la ciutadania per raó del lloc en què viuen. També, que s’exigeixi a les comunitats autònomes la creació immediata d’òrgans de participació i consulta, del tipus consells o comitès, en els quals hi tinguin presència els teixits associatius representatius de persones amb discapacitat i les seves famílies, i de les persones grans.

Les darreres demandes del CERMI són que s’aprovi un Pla Urgent d’Inversions en Infraestructures i Serveis en el qual es tingui present el paper decisiu de la iniciativa social per tal de reparar progressivament els dèficits històrics en matèria d’estructures d’atenció i recolzament; i que es doti el SAAD de canals i dispositius d’indicadors i d’informació estadística de seguiment, transparents i actualitzats, que ofereixin a totes les parts amb interès legítim una imatge fidel del desplegament de la llei.