Es crea l’Escola de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

El Govern espanyol va aprovar el passat 17 de juliol la creació de l’Escola de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, una iniciativa que s’inclou en el paquet de mesures per reforçar i potenciar el cos de la Inspecció. L’objectiu és que aquesta escola, que comptarà amb una representació consultiva de les comunitats autònomes en el seu òrgan de direcció, sigui un punt de referència per a l’estudi, la reflexió i el debat en matèria social. Entre altres comeses, vetllarà pels drets dels treballadors i treballadores amb discapacitat.
La finalitat d’aquestes mesures és reduir la sinistralitat laboral, combatre l’economia irregular i el frau en cotitzacions o prestacions socials, controlar l’acompliment de la legislació i garantir els drets d’igualtat efectiva i no discriminació de dones i persones amb discapacitat.
Segons el compromís del PSOE, aquesta potenciació de la Inspecció passa, entre altres mesures, per un increment dels efectius i una adequació del perfil professional i formatiu, escaients a les diverses demandes de la funció inspectora en un model d’inspecció integral. Quant a l’increment del número d’efectius, l’objectiu que es fixa el Govern és d’assolir els 3.000 inspectores i subinspectors en aquesta legislatura.
Per abastar aquesta xifra, el Govern espanyol estudia modificar el sistema de reclutament i selecció tradicional, que ara es basa en oposicions de base memorística, amb una fase teòrica i una altra de pràctica que permeti completar la formació acadèmica i desenvolupar habilitats de negociació, mediació i conciliació.