Targeta Sanitària

Al llarg del mes de gener, el Servei Català de la Salut ha començat a tramitar una nova targeta sanitària que identifica aquelles persones que per les seves característiques clíniques necessiten un conjunt d’actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris.

La nova targeta sanitària és un element identificador que facilita una atenció més personalitzada perquè distingeix i identifica les persones que pertanyen a col·lectius amb malalties que comporten limitacions relacionals, les quals per les seves característiques clíniques específiques necessiten un conjunt d’actuacions diferenciades i l’acompanyament d’un cuidador en els seus contactes assistencials.

La targeta Cuida’m no comporta cap modificació en relació amb el reconeixement del dret a l’atenció sanitària a càrrec del CatSalut, ni respecte el nivell de cobertura; és a dir no atorga cap dret addicional però permet una atenció més accessible i adaptada a les necessitats de certs col·lectius.

QUI POT SOL·LICITAR LA ‘CUIDA’M’

Les característiques clíniques específiques comporten la necessitat d’atenció específica, d’acord amb un determinat nivell de capacitat i de dependència, que s’associa a un diagnòstic principal.

La sol·licitud de la nova targeta Cuida’m l’ha de fer el metge o metgessa del pacient, el qual la sol·licita ja sigui a petició pròpia o des seu representant o tutor. En tot cas, sempre es tindrà en compte l’opinió del metge. Un cop duta a terme la sol·licitud, el CatSalut en farà la tramitació i la lliurarà al pacient o representants o tutors.

La prova pilot s’implanta en diferents centres de la xarxa d’utilització pública de les localitats de Cornellà de Llobregat, Manresa i el Maresme Central.

D’acord amb el corresponent procediment establert pel CatSalut, poden disposar inicialment de la targeta les persones amb les següents patologies o diagnòstics: demència (amb un nivell d’afectació cognitiu moderat); discapacitat intel·lectual greu i profunda; discapacitat intel·lectual lleu o moderada amb trastorns de conducta; trastorns de l’espectre autista; dany cerebral

BENEFICIS DE LA TARGETA ‘CUIDA’M’

La nova targeta Cuida’m permet que els professionals sanitaris puguin identificar, des del mateix moment d’accés als serveis de salut, les persones que requereixen aquesta atenció especial. També els assegura poder ser acompanyats pel familiar o cuidador, llevat que això pugui perjudicar o obstaculitzar l’aplicació dels tractaments mèdics.

Actuacions de què es poden beneficiar inicialment les persones amb la TSI Cuida’m, sempre que ho permeti la situació clínica i la disponibilitat de cada centre:

- Prioritat en l’accessibilitat al sistema, com ara disminuir demores a les sales d’espera.
- Facilitats per a l’acompanyament al pacient en les visites, zones d’urgències o d’activitats diagnòstiques i els trasllats en ambulàncies.
- Flexibilitat en el temps dedicat a la consulta (amb la previsió, sempre que sigui possible, d’un espai i un temps específics).
- Facilitats en l’acompanyament permanent en els ingressos hospitalaris.
- Facilitats en les consultes no presencials.
- Facilitats en l’atenció domiciliària.
- Facilitat d’accés a l’hospital de referència en demandes urgents del SEM.
- Actuacions proactives de 061 CatSalut Respon.
- Prioritat en la inclusió de la recepta electrònica.
- Atenció especial en el transport sanitari, facilitant l’accés a l’hospital de referència en demandes al SEM.

Durant l’any 2013 es portarà a terme un seguiment i una avaluació de la implantació de la prova pilot de targeta Cuida’m. Aquesta avaluació permetrà millorar i modular els criteris d’implantació i, si és el cas, l’ampliació a d’altres col·lectius.

FONT: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya