Les entitats d’àmbit local d'ECOM es formen en planificació estratègica i altres habilitats de direcció

La Confederació ECOM Catalunya va organitzar els passats dies 9 i 10 de juliol, a la seu d’ONCE Catalunya, una jornada de formació de 14 h. sobre la planificació estratègica, les habilitats de direcció i la presa de decisions i resolució de problemes, adreçada a les entitats federades que treballen en l’àmbit local. Aquestes jornades estaven emmarcades dintre del programa de suport que ECOM ofereix a les seves entitats membre.

Un total de 18 persones, representants d’aquestes entitats, van voler participar durant aquests dos dies en una jornada que es va caracteritzar pel seu caire pràctic, on van poder expressar què els preocupava en el seu dia a dia i on els debats es combinaven amb continguts més teòrics.

Les entitats d’àmbit local són les que en ocasions, pel fet de comptar moltes vegades únicament amb voluntaris, es troben amb més problemes per portar a terme la seva gestió diària. És per aquest motiu, que en el grup de treball que periòdicament realitzem amb aquestes entitats va sorgir la demanda que ECOM facilités espais de formació als membres d’aquestes entitats.

El curs va estar impartit, de manera totalment gratuïta, per l’entitat AFS (Associació de Formació Social), de Madrid. Aquesta entitat imparteix formacions de gestió, subvencionades pel Real Patronato de la Discapacidad, a entitats associatives del sector de la discapacitat de tota Espanya.

Durant les 14 h. que va durar la jornada, es va poder aprofundir sobre les habilitats que ha de tenir una persona que exerceix funcions directives dintre de l’entitat, el lideratge, els diferents estils de direcció i el treball en equip. Així mateix, es va parlar de com elaborar el pla estratègic de l’entitat i de la visió i de la missió que hauran de guiar la seva activitat. També es va recomanar que per poder determinar quines accions són les més adients a desenvolupar, era apropiat fer un anàlisi de la realitat interna i externa, mitjançant el mètode DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats). Es va fer una menció especial als aspectes a tenir en compte per tal que el pla estratègic arribés a bon port, com seria, per exemple, que tots els membres de l’entitat participessin en el seu procés i ho incorporessin en la seva gestió diària. Per últim, relatiu a la presa de decisions i resolució de problemes, es va parlar de cadascuna de les parts que conformen el procés a seguir per resoldre problemes: identificar-lo i definir-lo, analitzar-lo i reformular-lo, prendre decisions i programar i controlar l’execució.

En definitiva, va ser una jornada valorada de forma molt positiva pels seus assistents. La proximitat del docent, l’interès dels continguts i el fet que en tot moment es van donar espais per poder intercanviar experiències van fer que els objectius de la jornada s’acomplissin.