ECOM, com a membre de COCARMI, donem suport a la ILP del CERMI per establir criteris justos de copagament en dependència

EL COCARMI HA SIGNAT L’ADHESIÓ A LA ILP I COORDINARÀ LA RECOLLIDA DE SIGNATURES A CATALUNYA, QUE LA FAREM A TRAVÉS DE LES ENTITATS QUE EN FORMEM PART

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), del qual ECOM en forma part, s'adhereix a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada pel CERMI per modificar la Llei de Dependència i establir criteris clars i justos, en funció de la capacitat econòmica i la participació en el cost de les prestacions per part de les persones beneficiàries. El COCARMI dóna suport a la campanya “Afirma els teus drets, signa contra el copagament confiscatori" que, fent una crida a la societat en el seu conjunt, ha iniciat la recollida de 500.000 signatures per dur aquest canvi legal al Congrés dels Diputats per al seu posterior debat i aprovació.
L'objectiu de la campanya de recollida de signatures inclou l'exempció del copagament a les persones que percebin menys de 1.331 euros, fixar una aportació màxima per persona que no sigui superior al 60 per cent del cost del servei al qual accedeixi i garantir a la persona dependent una quantitat per destinar a despeses personals que no sigui inferior al 40 per cent de la seva capacitat econòmica.
Tanmateix, el COCARMI considera que la Generalitat de Catalunya hauria d'obrir un diàleg amb les entitats socials per modificar la normativa que regula el copagament en el marc de les seves competències, per tal que aquest sigui més just i equitatiu.
En qualsevol cas, i tenint en compte algunes especificitats territorials, el CERMI vol que les aportacions dels usuaris del sistema de dependència siguin equiparables en totes les comunitats autònomes i no hi hagi discriminació.
Segons xifres oficials de l'Observatori del sector d'atenció a la dependència d'Espanya, entre 2009 i 2013, l'aportació mitjana dels usuaris per les ajudes que reben s'havia disparat un 68 per cent, passant de 960 euros a 1.613.