Les fundacions hauran d'incloure els convenis signats amb altres entitats dins la memòria anual que es presenta al Protectorat

El Govern va aprovar ahir una modificació del Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, que regula els continguts dels comptes anuals que aquestes entitats presenten al Protectorat de Fundacions.

El text aprovat ahir, que modifica el Decret de l’any 2008, amplia el contingut de la memòria que es recull en els comptes anuals de les fundacions.

PRINCIPALS NOVETATS

Entre les modificacions que es contemplen dins del nou text i que afecten a la memòria normal, la memòria abreujada i la memòria simplificada destaquen:

1. L’obligatorietat de presentar una relació dels convenis signats amb altres entitats, així com els criteris amb què les fundacions i associacions d’utilitat pública escullen els destinataris de les seves activitats. També hauran de detallar els ajuts de persones jurídiques, la publicitat d’aquests i la destinació final dels recursos.

2. En la memòria s’hauran d’identificar les entitats públiques subvencionadores, per tal de poder maximitzar el control efectiu de la destinació dels recursos públics.

3. També s’han de concretar els bens de l’immobilitzat que provoquen increments o decrements del seu patrimoni. Això permetrà que qualsevol persona tingui un millor coneixement dels bens que afecten directament a la finalitat de la fundació o associació i dels bens destinats a l’obtenció de rendes.
La memòria completa, amplia i comenta la informació inclosa en els altres documents que integren els comptes anuals, i constitueix un instrument bàsic per conèixer l’evolució patrimonial i financera d’aquestes entitats. Aquestes novetats volen donar resposta a la necessitat de conèixer determinats aspectes rellevants de les fundacions que no es contemplaven en el text aprovat l’any 2008.

EL PROTECTORAT DE FUNDACIONS
L’aportació de les noves dades permetrà al Protectorat de Fundacions exercir les funcions de garant del desenvolupament correcte del dret de Fundació d’una manera més efectiva i eficient i al mateix temps, possibilitarà que les persones que s’interessin pel funcionament d’aquestes entitats tinguin una visió més complerta de les seves activitats. Una de les funcions del Protectorat de Fundacions, que depèn de la direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del departament de Justícia, és vetllar pel compliment de les obligacions legals i estatutàries de les fundacions, mitjançant la verificació dels seus comptes anuals .

LLIBRE TERCER DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA I ESTATUT D’AUTONOMIA
D’acord amb el que estableix l’article 333-12 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i aprovat per la Llei 4/2008 de 24 d’abril, els comptes anuals de les fundacions són públics.

D’acord amb l’article 118 de l’Estatut d’Autonomia, la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria d’associacions i fundacions que compleixen les seves funcions majoritàriament a Catalunya.

Font: Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya