La Taula del Tercer Sector insta al govern i als partits a fer front comú en defensa del model d’inserció laboral de Catalunya

MÉS DE 200 ENTITATS SOCIALS QUEDARIEN AFECTADES PER LA RETALLADA DEL GOVERN CENTRAL EN LES POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ

La retallada prevista de 256 milions d’euros per part de l’Estat en les transferències per a polítiques actives d’ocupació a Catalunya aquest any 2012, afectarà greument a un gran nombre d’entitats socials i als col•lectius que atenen, destruirà llocs de treball i farà perillar el model d’inserció propi de Catalunya per a aquests col•lectius, caracteritzat per una estreta cooperació entre les polítiques públiques i les entitats del Tercer Sector Social, i per l’articulació eficaç d’intervencions diferents: incentius fiscals, polítiques actives, la cooperació amb empreses socialment responsables, i el desenvolupament d’empreses de l’economia social. Tot un model d’inserció i acompanyament desenvolupat per les entitats socials catalanes per prevenir i reconduir processos d’exclusió social.

La Taula del Tercer Sector Social, de la qual forma part la Confederació ECOM Catalunya, estima que més de 34.000 persones d’aquests col•lectius especials poden quedar desateses, 2.500 treballadors i treballadores amb discapacitat o trastorn mental de Centres Especials de Treball poden perdre la seva feina, i que hauran de ser acomiadades més de 900 persones formadores i orientadores laborals de més de 200 entitats que cada any aconsegueixen 12.000 insercions al mercat de treball de persones en risc d’exclusió. Aquestes entitats pertanyen a les federacions i organitzacions següents: ACAPPS, Creu Roja, DINCAT, ECAS, ECOM, FECAFAMM, FESOCA, Fòrum de Salut Mental, Fundació Catalana de l’Esplai i Fundació Pere Tarrés.

Així mateix, cal tenir en compte no només l’impacte sobre els treballadors actuals sinó també l’impacte a mes llarg termini sobre el dret al treball de les persones amb discapacitat o les persones amb trastorn mental, que s’afegirà a les actuals limitacions per al seu accés al mercat de treball, un fet que compromet greument la continuïtat del model d’inclusió social i laboral català.

A Catalunya un gran nombre d’entitats del Tercer Sector Social col•laboren amb la societat catalana en la formació, orientació i inserció socio-laboral dels col•lectius amb especials dificultats d’accés al mercat de treball: persones amb discapacitat intel•lectual, física i sensorial; persones amb trastorn mental; joves que han fracassat a l’escola; perceptors de rendes mínimes; aturats i aturades de llarga durada; persones majors de 45 anys; etc.

La tasca de promoció i de contenció que duen a terme totes aquestes entitats socials és fonamental i insubstituïble a fi que milers de persones vulnerables de Catalunya disposin d’igualtat d’oportunitats en l’accés al món del treball i no arribin a l’exclusió.

Per això, i davant la gravetat d’aquesta situació i del perjudici que podria causar en la cohesió general del país, la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha instat el Govern i tots els partits polítics catalans a fer un front comú davant el govern de l’Estat perquè cap entitat social hagi de desaparèixer, per preservar els llocs de treball en el sector, i perquè l’impacte sobre les persones vulnerables afectades sigui el menor possible, prioritzant els recursos disponibles cap a l’atenció d’aquestes persones a través de les entitats del Tercer Sector Social.

La Taula del Tercer Sector lamenta que dijous passat, 10 de maig, els grups parlamentaris no fossin capaços de posar-se d’acord per aprovar una resolució conjunta sobre aquest tema.