La contractació de persones amb discapacitat augmenta un 9,4% el gener

La contractació de persones amb discapacitat va augmentar un 9,4% el gener, en comparació amb el mateix mes de 2009, segons dades de l'Observatori de la Discapacitat.

El primer mes de l'any 2010 es van registrar un total de 4.226 contractes a persones amb discapacitat, 364 més que en el mateix període de 2009 (3.862). Del total, una quarta part van ser contractes indefinits (1.068), mentre que la resta tenien durada determinada, ja fos per ser temporals, de substitució, de pràctiques o de formació.

En concret, dels una mica més de 1.000 contractes indefinits, més de la meitat (571) ho van ser per a treballadors amb discapacitat. De la resta, 100 van ser ordinaris, 156 de foment de la contractació indefinida (indemnització per acomiadament|comiat de 33 dies per any treballat) i 241 van ser conversions de contractes temporals en fixos.

En el cas dels contractes amb durada determinada, la majoria (1.090) van ser temporals per a persones amb discapacitat, seguits dels d'obra o servei (790), dels d'interinitat (634) i dels eventuals (590).

Finalment, el gener hi va haver 37 contractes de formació i un de pràctiques, mentre que els 16 restants s'agrupen en l'epígraf de "d'altres contracte".

En comparació amb gener de 2009, els contractes indefinits van disminuir lleugerament (deu menys), encara que principalment pel menor volum de conversió de temporals en empleats fixos. Per la seva part, els indefinits ordinaris van augmentar gairebé un 80%, passant de 56 el 2009 a 100 aquest any.

CONTRACTES TEMPORALS

Quant als temporals, la xifra total de contractes va augmentar en 374, la qual cosa representa un 13,4% més que el gener de l'any passat. El major augment va ser el dels contractes temporals per a persones amb discapacitat, que van créixer un 20,3%.

Del total de nous empleats amb un contracte indefinit per a persones amb discapacitat, el 60,6% van anar homes i el 39,4% dones.

Quant a les dades per comunitats autònomes, Catalunya va ser on es van registrar un major nombre d'aquests contractes, amb 101 (el 17,7% del total), seguida de Madrid, amb 81, i d'Andalusia, amb 70. Per edats, el 7,7% d'aquests contractes es van firmar amb treballadors menors de 25 anys, el 59,2% entre 25 i 44 anys, i el 33,1% més de 45 anys.

Així mateix, el 70,6% d'aquests contractes per a persones amb discapacitat van ser a jornada completa, el 25,6% a temps parcial, i el 3,8% amb horari fix discontinu. Finalment, dos de cada tres nous ocupats amb un d'aquests contractes (el 67,9%) compte amb estudis d'educació general, mentre que el 2,8% és tècnic professional superior, el 3,5% té estudis de primer cicle, i el 6,3% de segon cicle.

En el cas dels contractes temporals per a persones amb discapacitat, Andalusia supera Catalunya com la regió amb més casos, en comptar amb 187 (el 17,2% del total), davant els 163 de la comunitat catalana.

CENTRES ESPECIALS D'OCUPACIÓ

Quant a la contractació a través dels centres especials d'ocupació, el gener passat es van registrar 2.645 contractes, un 18,3% més que el mateix mes de 2009 (2.236). El nombre de contractes indefinits a través d'aquests centres va augmentar un 17,9%, mentre que els temporals van créixer un 18,3%.

Font: Crònica Social