ECOM present al Fòrum de la Mobilitat del Baix Llobregat

El passat 3 de juliol, Antonio Guillén, president d’ECOM, va participar al Fòrum de la Mobilitat del Baix Llobregat en què el debat va girar al voltant de com millorar els serveis de transport públic a la comarca amb petites inversions.
La intervenció d’ECOM es va centrar en el ‘Transport públic, accessibilitat i persones amb diversitat funcional’, i en ella es van destacar els trets necessaris perquè una persona amb mobilitat reduïda pugui fer ús d’un transport de manera autònoma, així com la importància d’incorporar el concepte de disseny universal (un disseny per a tothom) en qualsevol acció que es plantegi de millora o de planificació d’una infraestructura nova.
Entre altres qüestions, a la sessió, altres ponents també van plantejar la reclamació perquè s'acabi la part de les obres de la línia 9 de metro perquè aquest servei es pugui utilitzar com a llançadora de transport entre l’estació intermodal d’El Prat i la terminal T-1 de l’aeroport.
En relació als desplaçaments en transport públic a la comarca del Baix Llobregat, el 60% es realitza actualment en ferrocarril, un 31% en autobús i el 9% restant en altres mitjans de transport públic. El motiu principal pel qual els usuaris del transport públic declaren que el fan servir és per causa de la congestió de la xarxa viària i la dificultat d’aparcament. El motiu principal per utilitzar el cotxe és l’estalvi de temps. El cost dels desplaçaments en transport privat és de 96.64€ de mitjana, considerablement superior al que generen els desplaçaments en transport públic: uns 22€ de mitjana.
La crisi econòmica exigeix plantejar un model basat en facilitar la mobilitat per mitjans no motoritzats, la gestió del transport públic (oferta-demanda) i en l’ús racional del vehicle privat. Massa sovint s’ha pensat que les infraestructures són la solució a la problemàtica de la mobilitat per elles mateixes, i no s’ha tingut en compte el potencial de la seva gestió i la qualitat de l’oferta del transport públic.